Przejdź do treści

O projekcie

Partnerski Związek Nauki i Postępu

Dotacje na innowacje

Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego oraz Po­li­tech­nika Po­znań­ska i Tele­wi­zja Pol­ska S.A. Od­dział Po­znań re­ali­zuje pro­jekt pod na­zwą Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu w ra­mach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Ka­pi­tał Ludzki, Prio­ry­tet IV „Szkol­nic­two wyż­sze i na­uka”, Dzia­ła­nie 4.2 „Roz­wój kwa­li­fi­ka­cji kadr sys­temu B+R i wzrost świa­do­mo­ści roli na­uki, w roz­woju gospodarczym”.

In­for­ma­cje na te­mat re­ali­zo­wa­nego pro­jektu można uzy­skać od Pani Ewy Lem­bicz.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać pod adresami:

eu​ropa​.eu

pokl​.parp​.gov​.pl

efs​.gov​.pl

www​.na​uka​.gov​.pl

Współpraca z projektem


Partnerski Związek Nauki i Postępu w mediach

Ar­ty­kuł „Na­uka od kuchni (mo­le­ku­lar­nej)”, Mo­ni­tor Wiel­ko­pol­ski kwie­cień 2011

Roz­mowa z Mi­cha­łem Po­łet­kiem 22 li­sto­pada 2011 r. — Am­bient w Byg­dosz­czy — Ra­dio ESKA — PLIK MP3

Roz­mowa z dr. Ema­nu­elem Kul­czyc­kim w Ra­diu AFERA — 25 paź­dzier­nika 2011 r — PLIK MP3