Przejdź do treści

Regulamin

Re­gu­la­min

Kon­kursu „Part­ner­skie dia­logi 3”

§ 1. Po­sta­no­wienia ogólne

1. Kon­kurs in­ter­ne­towy, zwany da­lej „Kon­kursem” bę­dzie pro­wa­dzony pod na­zwą „Part­ner­skie dialogi”.

2. Or­ga­ni­za­to­rami Kon­kursu są Part­nerzy Pro­jektu „Part­nerski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu”: Po­li­tech­nika Po­znańska, zwani da­lej organizatorami.

3. Kon­kurs zo­stanie prze­pro­wa­dzony na pro­filu www​.na​uka​ipo​step​.pl po­przez por­tal Facebook​.com.

4. Kon­kurs składa się z ko­lej­nych edy­cji i trwa od 25.02.2013 do 31.03 2013.

I. edy­cja od 25.02.2013, go­dzina 10:00 do 03.03.2013, go­dzina 23:59:59

II. edy­cja od 4.03.2013, go­dzina 00:00 do 10.03.2013, go­dzina 23:59:59

III. edy­cja od 11.03.2013, go­dzina 00:00 do 17.03.2013, go­dzina 23:59:59

IV. edy­cja od 18.03.2013, go­dzina 00:00 do 24.03.2013, go­dzina 23:59:59

V edy­cja od 25.03.2013, go­dzina 00:00 do 31:03.2013, go­dzina 23:59:59

5. Przed­miotem Kon­kursu jest wy­bór naj­bar­dziej po­my­sło­wego i za­baw­nego pod­pisu (tek­stu) – zwią­za­nego z te­ma­tyką por­talu do zdjęć umiesz­czo­nych przez or­ga­ni­za­tora na stro­nie kon­kur­sowej www​.na​uka​ipo​step​.pl lub wgra­nych przez uczest­nika konkursu.

6. Prawa i obo­wiązki uczest­ników Kon­kursu okre­śla ni­niejszy regulamin.
 

§ 2. Uczest­nicy Konkursu
 

1.Uczestnikami Kon­kursu mogą być osoby fi­zyczne, peł­no­letnie a także nie­peł­no­letni w wieku od 16 lat za zgodą ro­dziców lub opie­kunów, za­miesz­kałe na te­ry­to­rium RP.

2. W kon­kursie nie mogą brać osoby zwią­zane z re­ali­zacją pro­jektu Part­ner­skie Związki Na­uki i Postępu.

§ 3. Za­sady i prze­bieg Konkursu
 

1. Aby wziąć udział w Kon­kursie należy:

a) za­lo­gować się na por­talu naukaipostęp.pl po­przez por­tal Fa​ce​book​.com.

b) po­twier­dzić za­po­znanie się z Re­gu­la­minem Kon­kursu, do­stępnym na www​.na​uka​ipo​step​.pl

c) za­mie­ścić tekst na­wią­zu­jący do wy­bra­nego w ra­mach Kon­kursu zdjęcia.

2. Kon­kurs składa się z 5 edycji.

3. Przed­miotem Kon­kursu jest wy­bór naj­bar­dziej po­my­sło­wego i naj­za­baw­niej­szego tek­stu (dia­logu) do zdję­cia wy­bra­nego przez uczest­nika Kon­kursu spo­śród zdjęć za­miesz­czo­nych przez Or­ga­ni­za­tora z Ar­chiwum Techniki.

4. Kon­kurs roz­po­czyna się wraz z do­da­niem przez uczest­nika Kon­kursu pierw­szego tek­stu pod jed­nym z za­miesz­czo­nych przez Or­ga­ni­za­tora zdjęć.

5. Zgło­szony do Kon­kursu tekst (dia­log, pod­pis) może mieć łącz­nie mak­sy­malnie 140 zna­ków. Tekst nie może za­wierać tre­ści ob­raź­li­wych, uzna­nych za nie­cen­zu­ralne, praw­nie za­ka­za­nych lub na­ru­sza­ją­cych prawa osób trze­cich. Tekst nie może w ża­den spo­sób re­kla­mować pro­duktów bądź usług ko­mer­cyj­nych. Tekst po­wi­nien zo­stać na­pi­sany zgod­nie z za­sa­dami or­to­grafii, gra­ma­tyki i in­ter­punkcji ję­zyka polskiego.

4. Tek­sty nie speł­nia­jące wy­mogów okre­ślo­nych w pkt 3 nie zo­staną do­pusz­czone do Konkursu.

5. Zgło­szenie tek­stu do Kon­kursu jest rów­no­znaczne ze zło­że­niem przez uczest­nika oświad­czenia, że jest on au­torem do­da­nego tek­stu i po­siada do niego pełne prawa autorskie.

6. Po­przez do­danie tek­stu uczest­nik udziela Or­ga­ni­za­to­rowi zgody na jego nie­od­płatną pu­bli­kację na stro­nach www​.na​uka​ipo​step​.pl i facebook

§ 4. Za­sady wy­ła­niania zwycięzców
 

1. Zwy­cięzcy Kon­kursu zo­staną wy­ło­nieni spo­śród osób, które wzięły udział w Kon­kursie i speł­niają wa­runki okre­ślone w ni­niej­szym Regulaminie.

2. Wy­bór naj­lep­szych tek­stów Kon­kur­so­wych zo­stanie do­ko­nany na pod­stawie gło­so­wania użyt­kow­ników ser­wisu fa­ce­book oraz de­cyzji jury kon­kur­so­wego, zło­żo­nego z re­dakcji wortalu.

3. Na je­den tekst (pracę kon­kur­sową) można od­dać tylko je­den głos.

4. Każdy użyt­kownik może za­gło­sować na wię­cej niż je­den tekst konkursowy.

5. Ilość gło­sów od­da­nych na po­szcze­gólne tek­sty kon­kur­sowe bę­dzie udo­stęp­niona w cza­sie trwa­nia Konkursu.

6. W Kon­kursie w każ­dej ko­lejnej edy­cji na­grodę otrzy­mują: au­torzy gra­fiki, która otrzyma naj­większą liczbę gło­sów a także osoba wy­ło­niona przez jury zło­żone z re­dakcji wor­talu. Któ­rej praca oce­niona zo­stała jako naj­bar­dziej po­my­słowa i zabawna.
7. Or­ga­ni­zator opu­bli­kuje na stro­nie www​.na​uka​ipo​step​.pl li­stę zwycięzców.

8. W przy­padku, gdy kilka prac otrzyma jed­na­kową liczbę gło­sów zwy­cięzcą zo­staje osoba, któ­rej praca zo­stała do­dana jako pierwsza.

9. Or­ga­ni­za­tor może pod­jąc de­cy­zje o in­nym po­dziale nagród.

§ 5. Nagrody
 

1. Na­gro­dami w Kon­kursie jest 10 dys­ków twar­dych WD 500 GB (po 2 w każ­dej edycji)

2. Na­grody zo­staną zwy­cięzcom prze­słane drogą pocz­tową na koszt organizatora.

3. Or­ga­ni­zator nie po­nosi od­po­wie­dzial­ności za po­danie przez na­gro­dzo­nego uczest­nika Kon­kursu nie­praw­dzi­wych lub nie­kom­plet­nych da­nych oso­bo­wych unie­moż­li­wia­ją­cych prze­słanie lub od­biór nagrody.

4. Or­ga­ni­zator nie po­nosi od­po­wie­dzial­ności za zmianę po­da­nego przez uczest­nika ad­resu lub zmianę in­nych da­nych – unie­moż­li­wia­ją­cych prze­słanie lub od­biór nagrody.

5. Or­ga­ni­zator nie po­nosi od­po­wie­dzial­ności za dzia­łania lub za­nie­chania pod­miotów pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność ku­rierską lub pocz­tową do­rę­cza­ją­cych zwy­cięzcom nagrody.

§ 6 Ochrona da­nych osobowych
 

1. Pod­czas trwa­nia Kon­kursu Or­ga­ni­zator bę­dzie gro­ma­dził i prze­twa­rzał dane oso­bowe uczest­ników w celu re­ali­zacji Konkursu.

2. Dane oso­bowe uczest­ników Kon­kursu będą wy­ko­rzy­sty­wane zgod­nie z wa­run­kami okre­ślo­nymi w usta­wie z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (tekst jed­no­lity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.).

3. Prze­twa­rzanie da­nych oso­bo­wych obej­mować bę­dzie na­stę­pu­jący za­kres da­nych: imię i na­zwisko, ad­res za­miesz­kania (kraj, mia­sto, kod pocz­towy, ulica, nu­mer domu, nu­mer miesz­kania), ad­res e-mail.

§ 7. Po­sta­no­wienia końcowe
 

1. Udział w Kon­kursie ozna­cza ak­cep­tację tre­ści ni­niej­szego Re­gu­la­minu. Treść Re­gu­la­minu do­stępna jest w ser­wisie in­ter­ne­towym www​.na​uka​ipo​step​.pl

2. Or­ga­ni­zator za­strzega so­bie prawo zmiany Re­gu­la­minu. Zmiany wcho­dzą w ży­cie z dniem ich ogło­szenia na www​.na​uka​ipo​step​.pl

3. Zmiana Re­gu­la­minu nie może mieć wpływu na prawo uczest­nika do nagrody.

4. Or­ga­ni­zator za­strzega so­bie prawo do od­wo­łania Kon­kursu w każ­dym czasie.

5. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych Re­gu­la­minem sto­suje się prze­pisy Ko­deksu Cywilnego.

6. Wszel­kie spory wy­nikłe mię­dzy Or­ga­ni­za­torem Kon­kursu a jego uczest­ni­kami roz­pa­try­wane będą przez sąd wła­ściwy dla sie­dziby Organizatora


Re­gu­la­min Kon­kursu „Part­ner­skie dia­logi 1” (Kon­kurs za­koń­czony 18 li­sto­pada 2012) Po­bierz PDF

Re­gu­la­min Kon­kursu „Part­ner­skie dia­logi 2” (Kon­kurs za­koń­czony 6 stycz­nia 2013) Po­bierz PDF