Przejdź do treści

Archiwum

Na­grody w pierw­szej czę­ści kon­kursu zdo­byli: Mo­nika Woź­niak, Ta­de­usz Gó­rzyń­ski i Woj­ciech Stryjewski.

Ar­chi­wum — edy­cja 1
Ar­chi­wum — edy­cja 2
Ar­chi­wum — edy­cja 3

Na­grody w dru­giej czę­ści kon­kursu zdobyli:
I edy­cja: An­drzej Pu­żew­ski, Wio­letta Piór­kow­ska, Bo­gu­sław Murawka
II edy­cja: Bar­tosz Du­biń­ski, Ire­ne­usz Si­kora, Ur­szula Drygiel
III Edy­cja: Pa­tryk Cze­kal­ski, Se­ba­stian Ma­słow­ski, Do­rota Statkiewicz
IV edy­cja: Zo­fia Ko­ko­cha S., Na­ta­lia Rze­szow­ska, Ma­ciej z Leszna
V edy­cja: Da­riusz Ce­ra­jew­ski, Olga Budna, Pa­weł Dudko
VI edy­cja: Ma­ciej Tryc, Ja­kub Cie­śle­wicz, Iwona Rajska
VII edy­cja: Pa­weł Ga­jewy, Ry­szard Wi­ta­szek, Blanka Sołtys

Ar­chi­wum — I edycja
Ar­chi­wum — II edycja
Ar­chi­wum — III edycja
Ar­chi­wum — IV edycja
Ar­chi­wum — V edycja
Ar­chi­wum — VI edycja
Ar­chi­wum — VII edycja