Przejdź do treści

Zadaj pytanie

Bank dziwnych pytań

Za­daj nam py­tanie — na­wet naj­dziw­niejsze — a my spró­bu­jemy na nie od­po­wie­dzieć na ła­mach na­szych pro­gramów i prasy. Wy­próbuj nas i sprawdź wie­dzę na­szych ekspertów!

Jak zadać pytanie?

W bar­dzo pro­sty spo­sób mo­żesz za­dać nam py­ta­nie. Wy­star­czy, że na­pi­szesz je w ko­men­ta­rzu na dole tej strony. Pa­mię­taj: znaj­do­wać się ma tam tylko py­ta­nie, na które chcesz, aby­śmy od­po­wie­dzieli. Aby utrzy­mać „Bank dziw­nych py­tań” na wy­so­kim po­zio­mie, bę­dziemy mo­de­ro­wać tę stronę, po­nie­waż chcemy, aby stała się dla Was źró­dłem cen­nej pomocy.

Jak i kiedy odpowiemy na Wasze pytania?

Na Wa­sze py­ta­nia po­sta­ramy się od­po­wie­dzieć w naj­bar­dziej ade­kwatny spo­sób. Ozna­cza, to że od­po­wiedź może się po­ja­wić na ła­mach wor­talu, w cza­so­pi­śmie „Aka­de­mic­kim B+R”, w au­dy­cji ra­dio­wej „Pimp My Mind” lub w pro­gra­mie „Shot Na­ukowy” re­ali­zo­wa­nym przez Te­le­wi­zję Pol­ską Od­dział w Po­zna­niu. Od­po­wied­nie me­dium bę­dziemy do­pie­rać do kon­kret­nego py­ta­nia — tak, aby­ście mieli naj­lep­szą z moż­li­wych odpowiedzi. 

Ozna­cza to rów­nież, że od­po­wiedź po­jawi się w naj­bliż­szym z moż­li­wym nu­me­rów, od­cin­ków, au­dy­cji — w za­leż­no­ści od cy­klu wydawniczego.

Kto odpowie na Wasze pytania?

Za­dbamy o to, żeby od­po­wie­dzi udzie­lali naj­lepsi eks­perci w dzie­dzi­nie, z któ­rej po­jawi się py­ta­nie: je­żeli za­py­ta­cie o rze­czy zwią­zane ze zdro­wym od­ży­wia­niem, znaj­dziemy dla Was wy­bit­nego tech­no­loga ży­wie­nia. Za­py­ta­cie o na­gło­śnie­nie sali — znaj­dziemy Wam eks­perta-aku­styka. Wy­pró­buj nas i za­daj nam pytanie!


Odpowiedzieliśmy na pytania:

1. Co to jest test Tu­ringa, co ma udo­wod­nić i co do tego ma Cleverbot?

2. Czy czło­wiek może so­bie wsz­cze­pić chlo­ro­fil i pro­du­ko­wać pożywienie?

3. Kiedy bę­dzie ko­niec Świata?

4. W jaki spo­sób Chiń­ski Po­kój pod­waża sen­sow­ność Te­stu Turinga?

5. Co jest zdrow­sze wino czy piwo i czym ła­twiej można się upić?

6. Czy gry kom­pu­te­rowe wzbu­dzają agresję?

7. Po co gry dorosłemu?

8. Skąd po­pu­lar­ność fantastyki

9. O co cho­dzi z tą po­praw­no­ścią ję­zy­kową i dla­czego na Cy­gana mam te­raz mó­wić Rom, a na Mu­rzyna Afroamerykanin?

10. Czy oglą­da­nie por­no­gra­fii może być pożyteczne?

11. Dla­czego mó­wimy o kul­tu­rze wy­so­kiej i niskiej?

12. Dla­czego se­riale są popularne?

13. Czy li­te­ra­tura przetrwa?


Zadaj pytanie w komentarzu: