Przejdź do treści

Redakcja

Podgląd: Holograficzny wzrok

Holograficzny wzrok

Kiedy Woj­tek albo Wal­dek chciał być stra­ża­kiem, nie śniło im się na­wet jaka tech­no­lo­gia wspie­rać bę­dzie dzia­ła­nia ognio­mi­strza. W XIX wieku nie wy­pada ko­rzy­stać tylko z po­czci­wej si­kawki, warto cza­sami sko­rzy­stać z no­wi­nek tech­no­lo­gicz­nych. Na­wet ga­sze­nie po­ża­rów może być wspie­rane przez naj­now­sze tech­no­lo­gie. Opra­co­wana przez wło­skich na­ukow­ców cy­frowa ho­lo­gra­fia pra­cu­jąca w za­kre­sie fal pod­czer­wo­nych może po­móc w od­na­le­zie­niu i oca­le­niu ludzi […]

Podgląd: Praca 424

Praca 424

An­drzej Firlit

Podgląd: Praca 423

Praca 423

Stu­dent

Podgląd: Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Zmiany ję­zy­kowe do­ko­nują się na na­szych oczach. Co­raz wię­cej pol­skich słów znika. Dla­tego gło­so­wa­nie na pol­skie wy­razy, które wy­szły już z uży­cia, ale warto oca­lić je od za­po­mnie­nia zor­ga­ni­zo­wała Bi­blio­teka Ślą­ska w Ka­to­wi­cach. Ja­kie słowo wy­grało? Kto pa­mięta dzi­siaj, że „go­rzeć” nie­gdyś zna­czyło pa­lić się pło­mie­niem, na ko­guta mó­wiono „kur”, a o bie­daczce — „nie­boga”? Komu bra­kuje „po­ciot­ków”, […]

Podgląd: Czy literatura przetrwa?

Czy literatura przetrwa?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Do­nie­sie­nia z pol­skich ba­dań nad czy­tel­nic­twem są zwy­kle utrzy­mane w to­nie mi­no­ro­wym. Przy­glą­da­jąc się smut­nym wnio­skom, które wy­cią­gają dzien­ni­ka­rze z ra­por­tów spo­rzą­dza­nych na przy­kład przez Cen­trum Ba­da­nia Opi­nii Spo­łecz­nej i Bi­blio­tekę Na­ro­dową, nie­trudno wpaść w głę­boki pe­sy­mizm co do przy­szło­ści li­te­ra­tury (nie tylko w na­szym kraju). Czy jest on uza­sad­niony? Za­sta­nówmy się, jak może […]

Podgląd: Lubimy leżeć na plaży — to udowodnione naukowo

Lubimy leżeć na plaży — to udowodnione naukowo

Nie samą na­uką i wy­na­laz­kami czło­wiek żyje. Cza­sami warto się ode­rwać i nieco wy­po­cząć. Ale jak i gdzie? Na­ukowo po­de­szła do tego Ewe­lina Strze­lecka z SGH. Dok­to­rantka prze­ana­li­zo­wała na­sze za­cho­wa­nia pod­czas uropu. Pod lupę wzięła osoby sa­motne które te­raz na­zywa się sin­glami, mał­żeń­stwa czy związki part­ner­skie bez dzieci, ro­dziny z dziećmi na utrzy­ma­niu oraz osoby star­sze. Prze­ba­dana grupa li­czyła 675 […]

Podgląd: Polskie sny o kosmosie

Polskie sny o kosmosie

Choć mamy, jako kraj, swój udział w pod­boju ko­smosu, ma­rzy nam się wię­cej. I, jako na­ród, wła­śnie wkra­czamy w nowy etap na­szej ko­smicz­nej „przy­gody” — pod­pi­sano umowę do­ty­czącą utwo­rze­nia Kra­jo­wego Cen­trum In­ży­nie­rii Ko­smicz­nej i Sa­te­li­tar­nej (KCI­KiS), które już zo­stało okrzyk­nięte pol­ską NASA. Nad ko­smicz­nymi tech­no­lo­giami będą w nim pra­co­wać na­ukowcy z Cen­trum Ba­dań Ko­smicz­nych PAN i Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Cen­trum zo­stało utworzone […]

Podgląd: Dlaczego mówimy o kulturze wysokiej i niskiej?

Dlaczego mówimy o kulturze wysokiej i niskiej?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Dawni kry­tycy – Mat­thew Ar­nold, Tho­mas Ste­arns Eliot, The­odor Ad­orno i wielu in­nych – po­zo­sta­wili nam w spadku roz­róż­nie­nie na dwa typy kul­tury. Pierw­szy z nich zwy­kło się na­zy­wać kul­turą wy­soką, eli­tarną, ar­ty­styczną. Drugi ro­dzaj to kul­tura po­pu­larna, ni­ska, ma­sowa (dla uprosz­cze­nia po­mińmy róż­nice mię­dzy tymi przy­miot­ni­kami). Opo­zy­cję taką za­zwy­czaj odczuwamy […]

Podgląd: Bransoletka od uczuć

Bransoletka od uczuć

Ko­biety uwiel­biają bi­żu­te­rię. Zwłasz­cza, je­śli jest ona nie­po­wta­rzalna. A wła­śnie taka ma być bran­so­letka, nad którą pra­cuje… oczy­wi­ście ko­bieta. Ta nie­ty­powa „bi­żu­te­ria” ma być sy­gna­li­za­to­rem emo­cji osoby, która ją nosi. Pra­cuje nad nią jej po­my­sło­daw­czyni Mał­go­rzata Ję­­drze­­je­w­ska-Szcze­r­ska z Wy­działu Elek­tro­niki, Te­le­ko­mu­ni­ka­cji i In­for­ma­tyki Po­li­tech­niki Gdań­skiej. Bran­so­letka ma zmie­niać ko­lor w za­leż­no­ści od na­stroju, wska­zu­jąc czy osoba jest we­soła, smutna, […]

Podgląd: Praca 422

Praca 422

Alek­san­dra Wilk