Przejdź do treści

Redakcja

Podgląd: Praca 431

Praca 431

Sła­wo­mir Woj­ciech Fiszer

Podgląd: Ten samochód sam jedzie

Ten samochód sam jedzie

O sa­mo­cho­dach, które jeż­dżą bez po­mocy kie­rowcy pi­sa­li­śmy już wie­lo­krot­nie. Za każ­dym z pre­zen­to­wa­nych przez nas pro­jek­tów stały po­tężne, glo­balne kon­cerny. Nad po­dob­nym roz­wią­za­niem pra­co­wali od wio­sny 2012 roku stu­denci Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej. Z suk­ce­sem! In­spi­ra­cją do dzia­ła­nia były za­wody sa­mo­cho­dów au­to­no­micz­nych or­ga­ni­zo­wane przez ame­ry­kań­ską or­ga­ni­za­cję rzą­dową DARPA. Tak w kole na­uko­wym Po­jaz­dów i Ro­bo­tów Mo­bil­nych na Po­li­tech­nice Wro­cław­skiej powstał […]

Podgląd: Praca 430

Praca 430

Mo­nika Kramm

Podgląd: Praca 429

Praca 429

Do­mi­nika Gawęcka

Podgląd: Praca 428

Praca 428

ja z Poznania

Podgląd: Biznes spotyka się z innowacją

Biznes spotyka się z innowacją

W koń­czą­cych się w so­botę, 9 marca, tar­gach Ce­BIT wzięły udział mię­dzy in­nymi firmy, które są zwy­cięz­cami i fi­na­li­stami kon­kursu Pol­skiej Agen­cji Roz­woju Przed­się­bior­czo­ści na naj­bar­dziej in­no­wa­cyjną e‑usługę i tech­nol­gię B2B. Jed­nym z na­gro­dzo­nych w kon­kur­sie pro­jek­tów jest ser­wis Min​tia​.com, stwo­rzony przez firmę S‑arts, dzia­ła­jącą w ra­mach In­ku­ba­tora Tech­no­lo­gicz­nego Kra­kow­skiego Parku Tech­no­lo­gicz­nego. Moż­li­wość za­pre­zen­to­wa­nia się na tar­gach Ce­BIT jest dla pol­skiej firmy […]

Podgląd: Praca 427

Praca 427

Ju­styna Michalczuk

Podgląd: Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Jesz­cze nie do końca po­zna­li­śmy moż­li­wo­ści tech­no­lo­gii druku 3D, a na­ukowcy z MIT się­gają da­lej w przy­szłość i już pró­bują dru­ko­wać w tech­no­lo­gii 4D. Tym czwar­tym D (wy­mia­rem) jest czas. Wy­kła­dowca MIT Sky­lar Tib­bits, za­pre­zen­to­wał naj­now­szą tech­no­lo­gię na kon­fe­ren­cji TED 2013 w Long Be­ach w Ka­li­for­nii. Druk 4D wy­ko­rzy­stuje czas jako czwarty wy­miar — wy­dru­ko­wane w 3D ma­te­riały pod wpły­wem czyn­nika ak­ty­wu­ją­cego (w tym […]

Podgląd: Praca 426

Praca 426

Alek­sadnra Wilk 

Podgląd: Młoda Polska. Innowacyjna Polska :)

Młoda Polska. Innowacyjna Polska :)

Pol­ska kra­jem mło­dych lu­dzi i no­wych tech­no­lo­gii – tak zda­niem wi­ce­mi­ni­stra go­spo­darki Da­riu­sza Bog­dana, po­win­ni­śmy się ko­ja­rzyć w Eu­ro­pie i na świe­cie. Mię­dzy in­nymi w ten spo­sób Pol­ska pro­muje się pod­czas te­go­rocz­nych tar­gów Ce­BIT w Ha­no­we­rze, naj­waż­niej­szych i naj­więk­szych tar­gów branży in­for­ma­tycz­nej i no­wych tech­no­lo­gii na świe­cie. Ce­BIT od­by­wają się w Ha­no­we­rze od 1986 roku i rok­rocz­nie przy­cią­gają setki ty­sięcy zwie­dza­ją­cych z ca­łego świata. W ubiegłorocznej […]