Przejdź do treści

Redakcja

Podgląd: Praca 439

Praca 439

Ire­ne­usz Sikora

Podgląd: Zalajkuj na FB a powiem ci kim jesteś

Zalajkuj na FB a powiem ci kim jesteś

Nie­za­leż­nie od tego, jak bar­dzo ogra­ni­czy się ilość pu­blicz­nie do­stęp­nych in­for­ma­cji w pro­filu Fa­ce­bo­oka, jego użyt­kow­nicy i tak będą nie­sa­mo­wi­tym wręcz źró­dłem in­for­ma­cji na swój te­mat. Zdra­dzą nas rze­czy, które „lu­bimy” czyli tzw. lajki. Spe­cja­li­ści z Uni­ver­sity of Cam­bridge i Mi­cro­soft Re­se­arch wy­ka­zali, iż sama tylko ana­liza tych klik­nięć po­zwala na usta­le­nie rasy, wieku, po­ziomu in­te­li­gen­cji, orien­ta­cji sek­su­al­nej, oso­bo­wo­ści, poglądów […]

Podgląd: Praca 438

Praca 438

Se­ba­stian Wielgus

Podgląd: Praca 437

Praca 437

KASIA ka­sia

Podgląd: Praca 436

Praca 436

Stry­jew­ski Wojciech

Podgląd: Praca 435

Praca 435

Ma­ciej Jeżewski

Podgląd: Praca 432

Praca 432

Ma­rek Michalczuk

Podgląd: Praca 433

Praca 433

Ma­rek Michalczuk

Podgląd: Praca 434

Praca 434

Ju­styna Michalczuk

Podgląd: Konina w wieprzowinie? Jak szybko to zbadać?

Konina w wieprzowinie? Jak szybko to zbadać?

Jak w prost­szy i szyb­szy spo­sób ba­dać za­war­tość sub­stan­cji che­micz­nych w go­to­wych pro­duk­tach? Od­po­wie­dzi na to py­ta­nie szu­kał na­uko­wiec z Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego w Po­zna­niu. Praw­do­po­dob­nie zna­lazł roz­wią­za­nie. Ma­riusz Dzia­das opra­co­wał tech­no­lo­gię syn­tezy od­mian izo­to­powo zna­ko­wa­nych związ­ków che­micz­nych. To wła­śnie ona jest od­po­wie­dzią na po­sta­wione py­ta­nie. Co dzięki tej me­to­dzie zy­sku­jemy? Można na przy­kład zba­dać za­war­tość sub­stan­cji w go­to­wych pro­duk­tach żyw­no­ścio­wych, ko­sme­ty­kach czy […]