Przejdź do treści

Redakcja

Podgląd: Polski finał Imagine Cup coraz bliżej

Polski finał Imagine Cup coraz bliżej

Gra, która po­może wal­czyć z in­dy­wi­du­al­nymi fo­biami, apli­ka­cja ra­tu­jąca w sy­tu­acji klęsk ży­wio­ło­wych czy pro­gramy wy­ko­rzy­stu­jące roz­sze­rzoną rze­czy­wi­stość — ta­kie pro­jekty zna­la­zły się wśród 15 naj­lep­szych, wy­bra­nych w pol­skim eta­pie kon­kursu Ima­gine Cup. To naj­więk­szy na świe­cie kon­kurs tech­no­lo­giczny dla stu­den­tów. W tym roku dru­żyny wal­czyć będą o na­grody w trzech głów­nych dzie­dzi­nach: „Gry”, „In­no­wa­cje” i „Pro­jekty Spo­łeczne”. Na ra­zie w każ­dej z kategorii […]

Podgląd: Praca 444

Praca 444

Woj­ciech

Podgląd: Smartfon przeciwminowy

Smartfon przeciwminowy

Każda wojna jest tra­ge­dią, ale rów­nież po jej za­koń­cze­niu do­cho­dzić może do wielu tra­ge­dii. Mię­dzy in­nymi dzięki za­an­ga­żo­wa­niu księż­nej Diany za­częto gło­śno mó­wić o mi­nach, któ­rych ofia­rami pa­dało wielu cy­wi­lów. Nie­stety na świe­cie z po­wodu min czy nie­wy­bu­chów co 20 mi­nut gi­nie jedna osoba. Te­raz ko­rzy­sta­jąc ze zwy­kłego smart­fonu każdy może wy­kryć i zi­den­ty­fi­ko­wać w ziemi wła­śnie miny. Choć […]

Podgląd: Cyber-oko – najlepszy polski wynalazek 2013

Cyber-oko – najlepszy polski wynalazek 2013

W dzi­siej­szych cza­sach nie wy­star­czy do­bry po­mysł. Trzeba umieć go „sprze­dać”. Do­sko­nale wie­dzą o tym fi­na­li­ści kon­kursu, który mo­gli­śmy oglą­dać w TVP. Cy­­ber-oko, słu­żące do dia­gnozy i te­ra­pii osób po­zo­sta­ją­cych w śpiączce, uznane zo­stało wy­na­laz­kiem roku 2013. Zde­cy­do­wali o tym te­le­wi­dzo­wie, któ­rzy za­gło­so­wali pod­czas fi­na­ło­wej gali w TVP1. Sys­tem po­wstał pod kie­run­kiem prof. An­drzeja Czy­żew­skiego w Ka­te­drze Sys­te­mów Mul­ti­me­dial­nych Wy­działu Elek­tro­niki, Telekomunikacji […]

Podgląd: Praca 443

Praca 443

Mał­go­rzata Wilk

Podgląd: Konkurencja dla gazu łupkowego

Konkurencja dla gazu łupkowego

Ja­po­nia, cał­ko­wi­cie za­leżna od im­portu gazu i ropy naf­to­wej, zna­la­zła al­ter­na­tywne źró­dło ener­gii. Opra­co­wała tech­no­lo­gię wy­do­by­cia gazu ze złóż hy­dra­tów me­tanu. Je­śli ten plan się uda, mo­żemy mieć ko­lejną – po ga­zie łup­ko­wym — re­wo­lu­cję w wy­do­by­ciu me­tanu. Hy­draty me­tanu lub kla­traty zwane także „pło­ną­cym lo­dem” lub „me­ta­no­wym lo­dem” to białe kostki przy­po­mi­na­jące lód, w któ­rych po­mię­dzy zmrożonymi […]

Podgląd: Praca 442

Praca 442

Ma­rek Michalczuk

Podgląd: Praca 441

Praca 441

Ju­styna Michalczuk

Podgląd: Praca 440

Praca 440

An­drzej Firlit

Podgląd: Podziemna biblioteka

Podziemna biblioteka

Jak w do­bie kom­pu­te­rów za­chę­cić lu­dzi do czy­ta­nia ksią­żek z bi­blio­teki? Na nie­ty­powy po­mysł wpa­dli ame­ry­kań­scy stu­denci ze Szkoły Re­klamy w Miami (Miami Ad School). Max Pil­wat, Keri Tan i Ferdi Ro­dri­guez za­uwa­żyli, że no­wo­jor­ską bi­blio­tekę pu­bliczną od­wie­dza co­raz mniej osób. Po­sta­no­wili więc prze­kształ­cić ściany wa­go­nów me­tra w re­gały z książ­kami. Za po­mocą urzą­dze­nia mo­bil­nego każdy pa­sa­żer me­tra może so­bie bezpłatnie […]