Przejdź do treści

Redakcja

Podgląd: Gates daje milion dolarów na bezpieczny…

Gates daje milion dolarów na bezpieczny…

Choć nie­któ­rzy po­li­tycy i ar­ty­ści uży­wają wul­ga­ry­zmów pu­blicz­nie i bez więk­szego wstydu, to są te­maty, które jed­nak wciąż po­wo­do­wać mogą ru­mie­niec wstydu. Na­leży do nich… seks. Bill Ga­tes rzu­cił nie lada wy­zwa­nie na­ukow­com, zwią­zane wła­śnie z tą in­tymną sferą na­szego ży­cia. Cho­dzi o zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­nie… pre­zer­wa­tywy! Je­śli sprawa ta w pierw­szej chwili wy­wo­łała uśmie­szek, to nie­słusz­nie, bo jest bar­dzo po­ważna. Nie­mal tak […]

Podgląd: Korbka pracuje!

Korbka pracuje!

Fo­to­gra­fu­jesz coś bar­dzo in­te­re­su­ją­cego i na­gle… koń­czy się za­si­la­nie! Chyba każdy, kto choćby hob­by­stycz­nie zaj­muje się fo­to­gra­fią prze­żył ta­kie chwile. Te­raz wy­star­czy mieć pod ręką apa­rat na korbkę! Wła­śnie ta­kie urzą­dze­nie opra­co­wali na­ukowcy z Ja­po­nii. Firma Su­per­he­adz za­pre­zen­to­wała pierw­szy na świe­cie apa­rat cy­frowy, który sam ge­ne­ruje dla sie­bie ener­gię. Czer­pie ją z pro­mieni sło­necz­nych lub z krę­ce­nia korbką. Choć […]

Podgląd: Praca 450

Praca 450

Da­niel Gosk

Podgląd: Multi-touch – bądźmy w kontakcie!

Multi-touch – bądźmy w kontakcie!

Multi-to­­uch – bądźmy w kon­tak­cie! Se­mi­na­rium pod­su­mo­wu­jące pro­jekt Part­ner­skie Związki Na­uki i Po­stępu MTP, sala, go­dzina Przez kil­ka­dzie­siąt mie­sięcy sta­ra­li­śmy się za­in­te­re­so­wać Was, tym co w na­uce pa­sjo­nu­jące i in­spi­ru­jące. Od­wie­dzi­li­śmy z na­szymi am­bien­tami kil­ka­dzie­siąt uczelni, przy­go­to­wa­li­śmy kilka ty­sięcy ma­te­ria­łów, emi­to­wa­nych w ra­diu i w te­le­wi­zji, na youtu­bie i na wor­talu. Cie­ka­wostki mo­gli­ście na bie­żąco śle­dzić w apli­ka­cjach przy­go­to­wa­nych na te­le­fony ko­mór­kowe albo czytać […]

Podgląd: Praca 449

Praca 449

Ka­ro­lina Tomczak

Podgląd: Praca 448

Praca 448

Ju­styna Michalczuk

Podgląd: Praca 447

Praca 447

Ma­rek Michalczuk

Podgląd: Muzyczny transformator Tesli

Muzyczny transformator Tesli

Stu­denci kra­kow­skiej Aka­de­mii Gó­r­ni­­czo-Hu­t­ni­­czej wy­ko­nali od pod­staw trans­for­ma­tor Te­sli za­si­lany przez układ ener­go­elek­tro­niczny, który za po­mocą wy­ła­do­wań może od­twa­rzać wy­brane me­lo­die. Trans­for­ma­tor Te­sli (cewka Te­sli) to ro­dzaj trans­for­ma­tora na rdze­niu po­wietrz­nym, wy­na­le­ziony pod ko­niec XIX wieku, dzięki któ­remu moż­liwe jest wy­twa­rza­nie w ob­wo­dzie re­zo­nan­so­wym na­pię­cia o bar­dzo du­żych war­to­ściach na­wet rzędu kilku mi­lio­nów wolt. Da­mian Pala, Mateusz […]

Podgląd: Praca 446

Praca 446

Ka­sia KACHA

Podgląd: Praca 445

Praca 445

KASIA Ka­sia