Przejdź do treści

Redakcja

Podgląd: Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Po­trzeby, na które od­po­wiada pro­jekt: Istotne ba­riery w do­sto­so­wy­wa­niu sys­temu kształ­ce­nia za­wo­do­wego do po­trzeb re­gio­nal­nego rynku pracy, zwią­zane są z po­zy­ski­wa­niem i wy­ko­rzy­sta­niem in­for­ma­cji o rynku pracy i jego po­wią­za­niu z sys­te­mem kształ­ce­nia za­wo­do­wego. Można za­uwa­żyć mię­dzy in­nymi ta­kie pro­blemy jak: czę­sty brak od­po­wied­nich in­for­ma­cji, ist­nie­nie du­żej liczby źró­deł in­for­ma­cji, roz­pro­sze­nie in­for­ma­cji, ist­nie­nie róż­nych stan­dar­dów po­zy­ski­wa­nia da­nych i pre­zen­ta­cji in­for­ma­cji, brak in­for­ma­cji o informacjach, […]

Podgląd: Politechnika Poznańska Inicjatorem Rozwoju w Wielkopolsce

Politechnika Poznańska Inicjatorem Rozwoju w Wielkopolsce

W dniu 28 wrze­śnia br. w Sali Se­natu Po­li­tech­niki Po­znań­skiej od­była się in­au­gu­ra­cja dwóch pro­jek­tów w ra­mach pro­gramu ak­ce­le­ra­cji wie­dzy tech­nicz­nej. Pro­jekty po­wstały z ini­cja­tywy Po­li­tech­niki Po­znań­skiej przy współ­pracy z przed­sta­wi­cie­lami In­sty­tu­cji Part­ner­skich: Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego oraz Urzę­dem Mia­sta Po­zna­nia. Go­spo­da­rzami tego wy­da­rze­nia byli Kry­styna Po­śled­nia — Czło­nek Za­rządu Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego oraz JM Rek­tor Po­li­tech­niki Po­znań­skiej — prof. […]

Audycja 1 – Gdzie się podziewają zagubione smsy?

To py­ta­nie, na które od­po­wiemy w tym ty­go­dniu, przy oka­zji za­sta­na­wia­jąc się, dla­czego smsy zdo­były taką po­pu­lar­ność i czy coś może za­stą­pić ten ro­dzaj komunikacji.

Podgląd: Akademickie B+R – numer 1

Akademickie B+R – numer 1

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 1 Przed Pań­stwem pierw­sze wy­da­nie e‑kwartalnika „Aka­de­mic­kie B+R”, który wy­da­wany jest w ra­mach pro­jektu Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu. Jego ce­lem jest po­pu­la­ry­za­cja osią­gnięć na­uki pol­skiej i świa­to­wej wśród stu­den­tów, pra­cow­ni­ków na­uko­wych oraz in­sty­tu­cji współ­pra­cu­ją­cych z sek­to­rem B+R. Przez ko­lejne mie­siące wspól­nie za­glą­dać bę­dziemy do la­bo­ra­to­riów i na uczel­nie, spo­ty­kać bę­dziemy spe­cja­li­stów, któ­rych wy­niki ba­dań znaj­dują zastosowanie […]

Relacja z inauguracji projektu „Partnerski Związek Nauki i Postępu”

W dniu 28 wrze­śnia br. w Sali Se­natu Po­li­tech­niki Po­znań­skiej od­była się in­au­gu­ra­cja dwóch pro­jek­tów w ra­mach pro­gramu ak­ce­le­ra­cji wie­dzy tech­nicz­nej. Pro­jekty po­wstały z ini­cja­tywy Po­li­tech­niki Po­znań­skiej przy współ­pracy z przed­sta­wi­cie­lami In­sty­tu­cji Part­ner­skich: Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego oraz Urzę­dem Mia­sta Po­zna­nia. Go­spo­da­rzami tego wy­da­rze­nia byli Kry­styna Po­śled­nia — Czło­nek Za­rządu Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego oraz JM Rek­tor Po­li­tech­niki Po­znań­skiej — prof. […]

Podgląd: Zapowiedź — Noc Naukowców 2010

Zapowiedź — Noc Naukowców 2010

24 wrze­śnia 2010 już po raz czwarty od­bę­dzie się Noc Na­ukow­ców w Po­zna­niu, któ­rej ko­or­dy­na­to­rem jest Po­li­tech­nika Po­znań­ska. Te­go­roczny pro­jekt Noc Na­ukow­ców w Wiel­ko­pol­sce jest kon­ty­nu­acją pro­jek­tów z trzech po­przed­nich lat – 2007, 2008 i 2009- które od­nio­sły ogromny suk­ces. Marka Nocy Na­ukow­ców w Po­zna­niu jest roz­po­zna­walna. Im­preza stała się waż­nym ele­men­tem pro­mo­wa­nia wi­ze­runku po­znań­skich na­ukow­ców. Z ro­sną­cego z roku na rok udziału […]

Czy szkło jest droższe niż beton?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 13 Czy szkło jest droż­sze niż beton?