Przejdź do treści

Redakcja

test

test

Podgląd: Praca 456

Praca 456

Ma­rek Michalczuk

Podgląd: Praca 455

Praca 455

Ma­rek Michalczuk

Podgląd: Praca 454

Praca 454

Anna Pu­żew­ska

Podgląd: Praca 453

Praca 453

Do­rota Statkiewicz

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bi­cie ob­ser­wo­wać roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jesz­cze wiele ta­jem­nic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycz­nej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierw­szy zna­lazł tran­zyt pla­nety po­za­sło­necz­nej PH2b. Swego od­kry­cia do­ko­nał w ser­wi­sie Od​kryw​cy​Pla​net​.pl, który jest pol­ską wer­sją językową […]

Podgląd: Popioły — nowe wcielenie

Popioły — nowe wcielenie

Kie­dyś ma­rzyły się nam szklane domy. Te­raz, być może, za­stą­pią je domy z po­pio­łów. Był po­mysł, po­wstała tech­no­lo­gia, za­tem… niech się mury pną do góry! Na­ukowcy z Aka­de­mii Gó­r­ni­­czo-Hu­t­ni­­czej opra­co­wali nową me­todę pro­du­ko­wa­nia ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych z po­piołu. Zda­niem spe­cja­li­stów po­piół ze spa­la­nia wę­gli, po od­po­wied­niej mo­dy­fi­ka­cji, można do­da­wać do ce­mentu i be­tonu oraz uży­wać w spo­iwach wy­ko­rzy­sty­wa­nych przy bu­do­wie dróg. AGH za­warła już […]

Podgląd: Praca 452

Praca 452

Woj­tek .

Podgląd: Nasze roboty wywalczyły medale

Nasze roboty wywalczyły medale

Słowo „ro­bot” co­raz rza­dziej ko­ja­rzy się nam z kuch­nią. One same zo­raz śmie­lej po­czy­nają so­bie w na­szej rze­czy­wi­sto­ści. Wszystko za sprawą na­ukow­ców, któ­rzy stal pra­cują nad ich ulep­sze­niem. Także Po­lacy mają tu­taj spore osią­gnię­cia. Nasi kon­struk­to­rzy zdo­byli wła­śnie 10 me­dali w naj­waż­niej­szych eu­ro­pej­skich za­wo­dach ro­bo­tów Ro­bot­Chal­lenge, które od­były się w Wied­niu. Dzięki temu już trzeci raz z rzędu byli też […]

Podgląd: Praca 451

Praca 451

Szy­mon Kosicki