Przejdź do treści

Oferta współpracy

Czym jest aplikacja „Nauka i Postęp”

Apli­ka­cja „Na­uka i Po­stęp” jest bez­płat­nym na­rzę­dziem umoż­li­wia­ją­cym bez­po­średni kon­takt z Czy­tel­ni­kami wor­talu na​uka​ipo​step​.pl za po­mocą smart­fo­nów i te­le­fo­nów komórkowych.
Apli­ka­cja umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom czer­pa­nie wie­dzy i in­for­ma­cji bez­po­śred­nio z wor­talu oraz zwięk­sza czę­sto­tli­wo­ści i dłu­go­trwa­łość ko­mu­ni­ka­cji na li­nii wor­tal – użytkownik.
Prze­kłada się to bez­po­śred­nio na ilość in­for­ma­cji i ofert, ja­kie można prze­ka­zać użytkownikom.

Jak działa aplikacja „Nauka i Postęp”

Pierw­szym ele­men­tem apli­ka­cji, z ja­kim styka się użyt­kow­nik, jest jej strona główna, za po­mocą któ­rej po­ten­cjalny od­biorca może:

 • wy­świe­tlać bie­żące ak­tu­al­no­ści z na​uka​ipo​step​.pl;
 • wy­świe­tlać za­war­tość działu „Shot na­ukowy”, „Pimp My Mind” – z po­dzia­łem na pro­gram ak­tu­alny i pro­gramy ar­chi­walne z na​uka​ipo​step​.pl;
 • wy­świe­tlać za­war­tość działu „Aka­de­mic­kie B+R”
 • z po­dzia­łem na nu­mer ak­tu­alny i nu­mery archiwalne,
 • z moż­li­wo­ścią po­bra­nia z na​uka​ipo​step​.pl.

Do­dat­kowo użyt­kow­nicy po­sia­da­jący te­le­fony ob­słu­gi­wane przez plat­formę Sym­bian lub An­droid mają do dys­po­zy­cji tzw. wi­dżet pul­pitu, który umoż­li­wia im śle­dze­nie ak­tu­al­no­ści z wor­talu na​uka​ipo​step​.pl bez ko­niecz­no­ści każ­do­ra­zo­wego włą­cza­nia aplikacji.
Użyt­kow­nicy otrzy­mują do­stęp do po­wyż­szych funk­cji, kli­ka­jąc w od­po­wied­nie przy­ci­ski wy­świe­tlane na ekra­nie ich te­le­fo­nów komórkowych.

Kim są odbiorcy aplikacji

Do­mi­nu­ją­cym tar­ge­tem dla apli­ka­cji „Na­uka i Po­stęp” są lu­dzie mło­dzi (15−25 lat), dy­na­miczni, o du­żym za­in­te­re­so­wa­niu świa­tem, pra­gnący po­sze­rzać ho­ry­zonty i po­głę­biać wie­dzę, stu­denci wy­ka­zu­jący tro­skę o roz­wój swo­jej ka­riery. Po­nadto apli­ka­cja do­ciera do pra­cow­ni­ków na­uko­wych oraz pra­cow­ni­ków sze­roko po­ję­tego sek­tora B+R.

Co aplikacja PZNiP oferuje w ramach Partnerstwa*

 • Za­miesz­cza­nie in­for­ma­cji o konferencjach;
 • za­miesz­cza­nie in­for­ma­cji o szkoleniach;
 • za­miesz­cza­nie in­for­ma­cji o seminariach;
 • za­miesz­cza­nie in­nych in­for­ma­cji o cha­rak­te­rze na­uko­wym lub po­pu­larno naukowym;
 • za­miesz­cza­nie in­for­ma­cji o sta­żach i praktykach;
 • za­miesz­cza­nie ofert o cha­rak­te­rze za­wo­do­wym dla stu­den­tów i pra­cow­ni­ków sek­tora B+R;
 • za­miesz­cza­nie in­for­ma­cji o wła­snych ba­da­niach i osią­gnię­ciach naukowych;
 • za­miesz­cza­nie in­for­ma­cji o pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści naukowej.

* In­for­ma­cje za­miesz­czane w apli­ka­cji zo­staną opu­bli­ko­wane także na wor­talu na​uka​ipo​step​.pl


Korzyści dla Partnera w aplikacji „Nauka i Postęp”

 • Więk­sza pe­ne­tra­cję rynku przez in­for­ma­cje za­miesz­czane w ser­wi­sie i aplikacji;
 • zwięk­sze­nie ilo­ści lo­jal­nych i po­wra­ca­ją­cych użytkowników;
 • zwięk­sze­nie re­pu­ta­cji part­nera, jako no­wo­cze­snego i po­dą­ża­ją­cego za współ­cze­snymi trendami;
 • lep­sza pro­mo­cja „even­tów” i pro­wa­dzo­nych dzia­łań wśród mło­dych lu­dzi, na­ukow­ców oraz pra­cow­ni­ków sek­tora B+R;
 • ko­ja­rze­nie pra­co­dawcy ze zdol­nymi i ak­tyw­nymi studentami.

Czego oczekujemy?

Pro­fe­sjo­nal­nego oraz od­po­wie­dzial­nego po­dej­ścia do za­sad Part­ner­stwa. Wie­rzymy, że współ­praca na li­nii przed­się­biorcy – na­ukowcy – stu­denci sta­nowi pod­stawę suk­cesu i spo­iwo dla dy­na­micz­nego roz­woju. Pro­jekt Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu sta­nowi ka­ta­li­za­tor współ­pracy dla przed­sta­wi­cieli róż­nych branż, dzie­dzin i grup spo­łecz­nych. Na­to­miast ofe­ro­wane przez nas Part­ner­stwo w ra­mach na­rzę­dzia, ja­kim jest apli­ka­cja „Na­uka i Po­stęp”, służy re­ali­za­cji na­szego głów­nego celu: pro­mo­cji na­uki, po­stępu i Pań­stwa osiągnięć.

Kontakt

Szcze­góły współ­pracy pod­le­gają in­dy­wi­du­al­nym negocjacjom.

O kon­takt pro­simy pod nr 61 665 3980, 664 922 502
lub ma­ilem michal.​poletek@​put.​poznan.​pl

POBIERZ TĘ OFERTĘ W PLIKU PDF (984 pobrania)