Przejdź do treści

Aplikacja

Aplikacja mobilna „Nauka i Postęp” już jest!

Apli­ka­cja mo­bilna jest do­stępna na plat­formę An­droid, iOS (iPhone) oraz Symbian. 


OFERTA DLA PARTNERÓW
zamieść informacje za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Nauka i Postęp”


Czym jest apli­ka­cja mo­bilna „Na­uka i Postęp”?

Bądź na bie­żąco z Na­uką i Po­stępem! Apli­kacja mo­bilna Part­ner­skiego Związku Na­uki i Po­stępu po­zwoli ci czer­pać cały czas z moż­li­wości na­szego pro­jektu. In­sta­lując pro­stą apli­kację mo­bilną na swoim smart­fonie, do­sta­jesz moż­li­wość śle­dzenia ak­tu­al­ności ze świata od­kryć na­uko­wych, a także prze­glą­dania pro­gramów mul­ti­me­dial­nych i au­dycji ra­dio­wych. Wszystko bez­po­średnio na ekra­nie Two­jego telefonu.

Zbie­raj ak­tu­al­ności ze świata na­uki, bądź za­wsze po­in­for­mo­wany o re­ali­zo­wa­nych przez nas wy­da­rze­niach (se­mi­naria, kon­fe­rencje, kon­kursy, ju­we­nalia na­ukowe) oraz po­sze­rzaj ho­ry­zonty z PZNiP i te­le­fonem w ręku!


Jak po­brać aplikację:

  • Dla plat­formy Sym­bian apli­kację PZNiP mo­żesz po­brać bez­po­średnio z OVI Sklep. Na­leży włą­czyć OVI Sklep na te­le­fonie ko­mór­kowym, na­stępnie klik­nąć „Szu­kaj” i wy­szukać apli­kację „PZNiP”. Po zna­le­zieniu apli­kacji na­leży klik­nąć „Po­bierz”. In­sta­lacja po­winna na­stąpić au­to­ma­tycznie po za­koń­czeniu po­bie­ra­nia.  Mo­żesz także klik­nąć po­niż­szy link.
  • Dla plat­formy An­droid apli­kację PZNiP mo­żesz po­brać bez­po­średnio z An­droid Mar­ket wpi­sując w wy­szu­ki­waniu „PZNiP” na­stępnie wy­bie­rając z li­sty PZNiP. W ko­lejnym kroku klik­nij „Bez­płatnie”, a na­stępnie „OK.” In­sta­lacja na­stąpi au­to­ma­tycznie po po­braniu. Mo­żesz także klik­nąć po­niższy link. Na stro­nie klik­nij „Za­in­staluj” na stro­nie An­droid Mar­ket i wy­bierz urządzenie.
  • Dla plat­formy iOS Apli­kację PZNiP mo­żesz po­brać bez­po­średnio na te­lefon z App Store Pol­ska. Mo­żesz także klik­nąć po­niższy link.


Informacje

Bądź na bie­żąco z Na­uką i Postępem!

Chcemy Pań­stwu za­pro­po­no­wać apli­ka­cję mo­bilną de­dy­ko­waną dla pro­jektu Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu. Jest to bez­płatna apli­ka­cja umoż­li­wia­jąca śle­dze­nie ak­tu­al­no­ści na wor­talu na​uka​ipo​step​.pl oraz wy­da­rzeń w pro­jek­cie – bez­po­śred­nio na te­le­fo­nie komórkowym.

Ko­rzy­sta­jąc z apli­ka­cji PZNiP, będą Pań­stwo na bie­żąco in­for­mo­wani o no­wo­ściach ze świata na­uki i o re­ali­zo­wa­nych w ra­mach pro­jektu pro­duk­tach (Shot Na­ukowy, Pimp My Mind, Aka­de­mic­kie B+R) oraz wy­da­rze­niach (Se­mi­na­ria In­for­ma­cyjne, Eventy Pro­mo­cyjne, Kon­kursy, Ju­we­na­lia Naukowe)

Ko­rzy­ści pły­nące z po­sia­da­nia apli­ka­cji PZNiP na te­le­fo­nie komórkowym:

  • Do­stęp do za­so­bów pro­jektu 24 go­dziny na dobę.
  • Oszczędne prze­sy­ła­nie danych.
  • Przej­rzy­stość in­ter­fejsu użytkownika.
  • Wy­świe­tla­nie in­for­ma­cji w spo­sób do­sto­so­wany do roz­mia­rów wyświetlacza.

Funkcjonalność i zawartość

Ko­rzy­sta­jąc z apli­ka­cji PZNiP otrzy­mują Pań­stwo do­stęp do na­stę­pu­ją­cych funkcji

Wy­świe­tla­nie bie­żą­cych ak­tu­al­no­ści z na​uka​ipo​step​.pl,

Dzięki tej funk­cji będą Pań­stwo w sta­nie śle­dzić wszyst­kie no­wo­ści ze świata na­uki jak i pro­jektu PZNiP

Do­stęp do działu Shot na­ukowy z po­dzia­łem na pro­gram ak­tu­alny i pro­gramy ar­chi­walne z na​uka​ipo​step​.pl,

Funk­cja ta prze­nosi Shot Na­ukowy z te­le­wi­zji oraz wor­talu pro­sto na Pań­stwa te­le­fony ko­mór­kowe. Już nie trzeba włą­czać te­le­wi­zora lub kom­pu­tera by obej­rzeć nasz program.

Wy­świe­tla­nie za­war­to­ści działu Pimp My Mind z po­dzia­łem na pro­gram ak­tu­alny i pro­gramy ar­chi­walne z na​uka​ipo​step​.pl,

Dzięki tej funk­cji mogą Pań­stwo od­słu­chi­wać au­dy­cje Pimp My Mind za po­mocą te­le­fonu ko­mór­ko­wego za­wsze jak będą Pań­stwo mieli na to ochotę.

Wy­świe­tla­nie za­war­to­ści działu „Aka­de­mic­kie B+R” z po­dzia­łem na nu­mer ak­tu­alny i nu­mery ar­chi­walne, z moż­li­wo­ścią po­bra­nia z na​uka​ipo​step​.pl,

Aka­de­mic­kie B+R jest do­stępne nie tylko na na­szym wor­talu, ale także na iPada oraz na te­le­fony ko­mór­kowe. Za po­mocą tej funk­cji będą Pań­stwo mo­gli po­brać .pdf i za­po­znać się z tre­ścią na­szego kwar­tal­nika na swoim te­le­fo­nie komórkowym.

Wy­świe­tla­nie wy­da­rzeń i ak­tu­al­no­ści z na​uka​ipo​step​.pl za po­mocą wi­dżetu pul­pitu (do­ty­czy apli­ka­cji na plat­formę An­droid oraz Symbian),

Za po­mocą wi­dżetu na pul­pi­cie te­le­fonu ko­mór­ko­wego będą Pań­stwo w sta­nie śle­dzić wy­da­rze­nia i ak­tu­al­no­ści z na​uka​ipo​step​.pl bez ko­niecz­no­ści każ­do­ra­zo­wego uru­cha­mia­nia aplikacji

Systemy i bezpieczeństwo

Jak po­brać aplikację:

  • Dla plat­formy Sym­bian apli­kację PZNiP mo­żesz po­brać bez­po­średnio z OVI Sklep. Na­leży włą­czyć OVI Sklep na te­le­fonie ko­mór­kowym, na­stępnie klik­nąć „Szu­kaj” i wy­szukać apli­kację „PZNiP”. Po zna­le­zieniu apli­kacji na­leży klik­nąć „Po­bierz”. In­sta­lacja po­winna na­stąpić au­to­ma­tycznie po za­koń­czeniu po­bie­ra­nia.  Mo­żesz także klik­nąć po­niż­szy link.
  • Dla plat­formy An­droid apli­kację PZNiP mo­żesz po­brać bez­po­średnio z An­droid Mar­ket wpi­sując w wy­szu­ki­waniu „PZNiP” na­stępnie wy­bie­rając z li­sty PZNiP. W ko­lejnym kroku klik­nij „Bez­płatnie”, a na­stępnie „OK.” In­sta­lacja na­stąpi au­to­ma­tycznie po po­braniu. Mo­żesz także klik­nąć po­niższy link. Na stro­nie klik­nij „Za­in­staluj” na stro­nie An­droid Mar­ket i wy­bierz urządzenie.
  • Dla plat­formy iOS Apli­kację PZNiP mo­żesz po­brać bez­po­średnio na te­lefon z App Store Pol­ska. Mo­żesz także klik­nąć po­niższy link.

W pierw­szej ko­lej­no­ści na­leży wejść na­stęp­nie wy­szu­kać apli­ka­cję „PZNiP”, a na­stęp­nie wy­bierz przy­cisk „Bez­płatne” oraz „Za­in­sta­luj”

Bez­pie­czeń­stwo

Apli­ka­cja PZNiP jest do ścią­gnię­cia z ofi­cjal­nych skle­pów Ap­ple Ap­p­Store, OVI Sklep, An­droid Mar­ket dla­tego nie mu­sisz się oba­wiać wi­ru­sów i in­nych nie­bez­piecz­nych pro­gra­mów. Bez­pie­czeń­stwo apli­ka­cji po­twier­dzone zo­stało za­równo przez pro­jekt Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stepu, do­stawcę, jak i wspo­mniane wcze­śniej firmy.

Wer­sje jęzkowe

Apli­ka­cja PZNiP do­stępna jest w pol­skiej wer­sji językowej.