Przejdź do treści

Wersja na iPada

„Akademickie B+R” w specjalnej darmowej wersji na iPada!

Do­dat­kowe materiały:

  • spe­cjalna ma­kieta cza­so­pi­sma (umoż­li­wia­jąca pio­nowe i po­ziome prze­glą­da­nie numeru);
  • do­dat­kowe ga­le­rie zdjęć;
  • linki do pro­gra­mów multimedialnych;
  • pro­gramy radiowe.

POBIERZ CZASOPISMO
z App Store

Wszyst­kie nu­mery do­stępne w bi­bli­toce apli­ka­cji (na bie­żąco aktualizowanej)


Galeria z numeru dziewiątego

Galeria z numeru ósmego

Galeria z numeru siódmego

Galeria z numeru szóstego

Galeria z numeru piątego

Galeria z numeru czwartego


Dodatkowe informacje

Gdzie można na­być „Aka­de­mic­kie B+R” w wer­sji na iPada?

Apli­ka­cję „Aka­de­mic­kie B+R” można po­brać ze sklepu App Store pod tym lin­kiem. Ko­lejne nu­mery cza­so­pi­sma do­stępne są z po­ziomu apli­ka­cji. W tej chwili do­stępny jest je­dy­nie nu­mer czwarty.

Ile kosz­tuje apli­ka­cja „Aka­de­mic­kie B+R”?

Apli­ka­cja „Aka­de­mic­kie B+R” , która służy do czy­ta­nia cza­so­pi­sma, jest bezpłatna.

Czym różni się „Aka­de­mic­kie B+R” w wer­sji na iPada od wer­sji PDF?

Wer­sję na iPada pre­zen­tu­jemy na spe­cjal­nej ma­kie­cie cza­so­pi­sma (umoż­li­wia­ją­cej pio­nowe i po­ziome prze­glą­da­nie nu­meru). Za­miesz­czamy rów­nież do­dat­kowe ga­le­rie zdjęć, linki do pro­gra­mów mul­ti­me­dial­nych oraz do pro­gra­mów radiowych.

Gdzie zgła­szać pro­blemy zwią­zane z po­bie­ra­niem wer­sji na iPada?

Je­żeli wy­stę­pują pro­blemy zwią­zane z apli­ka­cją „Aka­de­mic­kie B+R”, pro­simy zgła­szać je ma­ilowo pod tym ad­re­sem.