Przejdź do treści

Redakcja „Akademickiego B+R”

Adres redakcji

Dział In­for­ma­cji i Promocji
Po­li­tech­niki Poznańskiej

pl. M. Skło­dow­skiej-Cu­rie 5
60–965 Poznań

tel. 61 665 3980
awt.​pznp@​put.​poznan.​pl

Wydawca

Po­li­tech­nika Poznańska
pl. M. Skło­dow­skiej-Cu­rie 5
60–965 Poznań


Redaktor naczelny

dr Mar­cin Piechocki

Koordynator projektu

Mi­chał Cieślak

Redaktor merytoryczny

dr Ema­nuel Kulczycki

Opracowanie

Da­mian No­wak, Krzysz­tof Piech, Syl­wia Włodarczyk

Layout

Ka­ta­rzyna Jurgielewicz

Skład

Pa­weł Chlebowski


Opiekę wy­daw­ni­czą nad pu­bli­ka­cją spra­wuje SKIVAK Cu­stom Pu­bli­shing spe­cja­li­zu­jący się w wy­da­wa­niu cza­so­pism firmowych.