Przejdź do treści

Akademickie B+R – numer 9

Akademickie B+R – numer 9

Mo­głeś ich nie za­uwa­żyć, ale ko­rzy­stasz co­dzien­nie! Z pew­no­ścią każdy ze­tknął się ze spo­tem in­for­mu­ją­cym o fun­du­szach eu­ro­pej­skich, dzięki któ­rych mamy w Pol­sce au­to­strady, te­atry, oczysz­czal­nie ście­ków i wiele in­nych ele­men­tów in­fra­struk­tury, do któ­rych przy­zwy­cza­jamy się tak szybko, że nie pa­mię­tamy, jak to było bez nich. Po­dob­nie jest z pol­skimi uczel­niami. Wielu Po­la­ków chęt­nie po­wta­rza tezę o za­póź­nie­niu szkol­nic­twa wyż­szego i jego ode­rwa­niu od rze­czy­wi­sto­ści. Tym­cza­sem re­ali­zują one no­wo­cze­sne pro­jekty ba­daw­cze, w tym nu­me­rze po­chy­lamy się nad za­gad­nie­niami zwią­za­nymi z sze­roko po­jętą ochroną śro­do­wi­ska. Eko­lo­gia sta­wia przed nami nowe wy­zwa­nia. Efek­tami pracy na­ukow­ców ży­wot­nie za­in­te­re­so­wany jest prze­mysł, bo­wiem każda oszczęd­ność, obok mniej­szej szkody dla śro­do­wi­ska, prze­kłada się na wyż­szy zysk. 


Pobierz numer w formacie PDF (849 pobrań)