Przejdź do treści

Akademickie B+R – numer 8

Akademickie B+R – numer 8

Gry kom­pu­te­rowe więk­szo­ści z nas ko­ja­rzą się wy­łącz­nie z roz­rywką. Tym­cza­sem na­ukowo bada się już ich miej­sce w kul­tu­rze, fir­my pro­du­ku­jące je osią­gają ob­roty prze­wyż­sza­jące te z branży mu­zycz­nej i fil­mo­wej, można po­wiedzieć, że gry prze­stały być do­meną mło­dzieży. Każdy z nas po­siada w domu przy­naj­mniej jedno urzą­dze­nie, na któ­rym można uru­cho­mić grę – czy jest to kom­pu­ter, smart­fon czy ta­blet – grają dzi­siaj nie­mal wszy­scy. Ten fe­no­men do­strze­gły szko­ły wyż­sze, które do swo­jej oferty edu­ka­cyj­nej włą­czają kie­runki zwią­za­nie z two­rze­niem gier. Są to nie tylko uczel­nie o pro­filu in­for­ma­tyczno-ma­te­­ma­tycz­nym, ale rów­nież spo­łecz­nym czy artystycz­nym. Per­spek­tywy roz­woju tej branży są tak obie­cujące, że wy­bór ta­kiego kie­runku po­zwala z opty­mizmem pa­trzyć w przy­szłość. To wy­da­nie „B+R” po­świę­cone jest w ca­ło­ści te­ma­tyce gier kompute­rowych. Za­pra­szam do lektury.


Po­bierz numer 8 w for­macie PDF (990 pobrań)