Przejdź do treści

Akademickie B+R – numer 6

Akademickie B+R – numer 6

Przy­zwy­cza­ili­śmy się już, ze w Pol­sce wszystko jest trud­niej­sze, mniej opła­calne, bar­dziej ry­zy­kowne, nie­kiedy nie­wy­ko­nalne. Z dumą wy­słu­chu­jemy wszyst­kich do­wo­dów uzna­nia dla na­szych ro­da­ków, czy będą to spor­towcy, ar­ty­ści czy na­ukowcy. Do tej ostat­niej grupy z pew­no­ścią można za­li­czyć prof. Elż­bietę Frąc­ko­wiak, która nie­dawno zo­stała na­gro­dzona przez Fun­da­cje na rzecz Na­uki Pol­skiej. Pani Pro­fe­sor jest nie­kwe­stio­no­wa­nym au­to­ry­te­tem i na­leży do świa­to­wej czo­łówki w swo­jej dziedzinie.

Gdzie pra­cuje? W USA? W Niem­czech? We Fran­cji? Nie, jej ga­bi­net zna­leźć można w Po­zna­niu na tu­tej­szej Po­li­tech­nice. Na prze­kór wszyst­kiemu udo­wad­nia ona, ze można, trzeba tylko być wy­trwa­łym i pra­co­wi­tym. Prze­czy­ta­cie o tym w roz­mo­wie z Pani Pro­fe­sor. Po­nadto w nu­me­rze zna­leźć można cie­kawe ar­ty­kuły o tym, jak pi­cie piwa może po­móc nam ob­ni­żyć koszt ogrze­wa­nia domu, jak spoj­rzeć na świat oczami dziecka, jak szkoły dbają o to, co zja­dają na prze­rwach ucznio­wie oraz jak pro­jek­to­wać mia­sta, by uni­kać miejsc, w któ­rych wy­stę­po­wać może przestępczość.Po­bierz numer 6 w for­macie PDF (1944 pobrania)