Przejdź do treści

Akademickie B+R – numer 1

Akademickie B+R – numer 1

Przed Pań­stwem pierw­sze wy­da­nie e‑kwartalnika „Aka­de­mic­kie B+R”, który wy­da­wany jest w ra­mach pro­jektu Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu. Jego ce­lem jest po­pu­la­ry­za­cja osią­gnięć na­uki pol­skiej i świa­to­wej wśród stu­den­tów, pra­cow­ni­ków na­uko­wych oraz in­sty­tu­cji współ­pra­cu­ją­cych z sek­to­rem B+R. Przez ko­lejne mie­siące wspól­nie za­glą­dać bę­dziemy do la­bo­ra­to­riów i na uczel­nie, spo­ty­kać bę­dziemy spe­cja­li­stów, któ­rych wy­niki ba­dań znaj­dują za­sto­so­wa­nie w go­spo­darce. Po­znamy przed­się­bior­ców, któ­rzy ko­rzy­stają z tych roz­wią­zań. Po­ka­żemy, że nie ma pro­jek­tów zbyt od­waż­nych, na­uka może być cie­kawa, a z jej efek­tów ko­rzy­stamy co­dzien­nie, choć nie za­wsze zda­jemy so­bie z tego sprawę. Przy­bli­żymy wiele po­my­słów, które w przy­szło­ści mogą zmie­nić ży­cie każ­dego z nas. Współ­praca sek­tora na­uki ze świa­tem go­spo­dar­czym po­zo­staje prio­ry­te­tem, je­śli Pol­ska chce stwo­rzyć no­wo­cze­sną go­spo­darkę opartą o wie­dzę. Ba­da­nia, któ­rych efekty nie znaj­dują za­sto­so­wa­nia, nie służą nikomu.