Przejdź do treści

Akademickie B+R – numer 4

Akademickie B+R – numer 4

Czwarty nu­mer pi­sma „Aka­de­mic­kie B+R” jest wy­jąt­kowy. Zgod­nie z obiet­nica, nie tylko pi­szemy o in­no­wa­cyj­no­ści, ale sami sta­ramy sie na­dą­żać za tren­dami w ob­sza­rze me­diów. Od tego wy­da­nia je­ste­śmy do­stępni w wer­sji na iPada, bę­dąc tym sa­mym pierw­szym cza­so­pi­smem po­pu­lar­no­nau­ko­wym w Pol­sce, które uka­zuje sie w ta­kiej po­staci. Rów­no­le­gle ofe­ru­jemy tra­dy­cyjny for­mat PDF, który umoż­li­wia po­bra­nie pi­sma wprost ze strony in­ter­ne­to­wej. W nu­me­rze znaj­dzie­cie naj­śwież­sze in­for­ma­cje ze świata uczelni i go­spo­darki oraz tego, co dzieje sie tam, gdzie sie one spotykają.

Po­ka­zu­jemy, ze pol­skie szkoły wyż­sze do­sko­nale ra­dzą so­bie z wy­ko­rzy­sta­niem środ­ków unij­nych, czego do­wo­dem jest Wiel­ko­pol­skie Cen­trum Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii, ale po­tra­fią z po­wo­dze­niem się­gać rów­nież po środki kra­jowe, jak w przy­padku Ślą­skiego Cen­trum Na­uki. Po­nadto warto za­sta­no­wić się nad pro­ble­mem „kur­cze­nia sie miast”, co jest przed­mio­tem pro­jektu ba­daw­czego re­ali­zo­wa­nego przez Uni­wer­sy­tet Ślą­ski. Młod­szym czy­tel­ni­kom, któ­rzy za­sta­na­wiają sie nad wy­bo­rem stu­diów, po­le­cam ar­ty­kuł o kie­run­kach kształ­cą­cych spe­cja­li­stów two­rzą­cych gry kom­pu­te­rowe. To sek­tor, który roz­wija sie nie­zwy­kle dy­na­micz­nie i ma szanse stać sie jedna ze spe­cjal­no­ści pol­skiej gospodarki.Po­bierz numer 4 w for­macie PDF (770 pobrań)