Przejdź do treści

Akademickie B+R – numer 2

Akademickie B+R – numer 2

W dru­gim nu­me­rze e‑kwartalnika „Aka­de­mic­kie B+R” przy­no­simy ko­lejne in­for­ma­cje ze świata na­uki oraz go­spo­darki, która wy­ko­rzy­stuje ko­mer­cyj­nie owoce pracy na­ukow­ców. Kie­ru­jąc się Pań­stwa su­ge­stiami, utwo­rzy­li­śmy sek­cje obej­mu­jącą za­gad­nie­nia me­dyczne oraz do­ty­czącą nauk hu­ma­ni­stycz­nych. W ich pierw­szej od­sło­nie po­le­camy ar­ty­kuły do­ty­czące no­wo­cze­snego Cen­trum Sy­mu­la­cji Me­dycz­nej oraz e‑learningu, który wkrótce może w zna­czący spo­sób zmie­nić ob­li­cze edukacji.

Kon­ty­nu­ujemy rów­nież cykl do­ty­czący kół na­uko­wych, bo­wiem prace nie­któ­rych z nich w ni­czym nie od­bie­gają od tego, czym zaj­mują się la­bo­ra­to­ria ba­daw­cze. Stu­denci Po­li­tech­niki Po­znań­skiej w te­go­rocz­nej edy­cji za­wo­dów Aero De­sign za­jęli pierw­sze miej­sce w ka­te­go­rii „naj­lep­szy sto­su­nek masy pod­nie­sio­nego ob­cią­że­nia do masy cał­ko­wi­tej sa­mo­lotu klasy Mi­cro”, dru­gie miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej mo­deli klasy Mi­cro oraz trze­cie miej­sce za pre­zen­ta­cję tech­niczną mo­delu klasy Regular.