Przejdź do treści

Akademickie B+R – numer 3

Akademickie B+R – numer 3

In­no­wa­cyjna go­spo­darka po­trze­buje nie tylko ab­sol­wen­tów uczelni tech­nicz­nych czy kie­run­ków ści­słych. Wiele pracy czeka rów­nież na hu­ma­ni­stów, któ­rych w po­tocz­nym ro­zu­mie­niu rzadko łą­czy się z ter­mi­nem „Ba­da­nia i Roz­wój”. Jest jed­nak ina­czej, o czym można się prze­ko­nać śle­dząc pro­jekt „B+R=€ Na­uki spo­łeczne dla go­spo­darki”. Jed­nak za­nim ab­sol­wenci ja­kiej­kol­wiek uczelni za­czną pra­co­wać, co­raz czę­ściej wy­ka­zują się ini­cja­tywą, ba­daw­czą do­cie­kli­wo­ścią a nie­kiedy nie­konwencjonalnym po­dej­ściem do na­uki, dzia­ła­jąc w ko­łach na­uko­wych. Przy­no­simy ko­lejne cieka­wostki z ich świata, z któ­rym co­raz czę­ściej współ­pra­cują duże firmy po­szu­ku­jące przy­szłych pra­cowników. Nie­kiedy owo­cem pracy stu­den­tów są wy­na­lazki, które trzeba opa­ten­to­wać, by móc w pełni ko­rzy­stać z wła­snego do­robku intelektualnego.