Przejdź do treści

„Akademickie B+R”
O czasopiśmie

So­czewka przy­bli­ża­jąca w spe­cja­li­styczny spo­sób wszel­kie na­ukowe osią­gnięcia, ale rów­nież te­maty po­ru­szane w Sho­cie na­ukowym i Pimp My Mind. Zmie­niamy optykę i ze znaw­stwem przy­glą­damy się szcze­gółom. Na­rzę­dzie przy­datne stu­dentom, ba­da­czom na­ukowym i ca­łemu śro­do­wisku B+R. Od paź­dzier­nika 2011 rów­nież w wer­sji na iPada!

Lista numerów
Podgląd: Akademickie B+R – numer 9

Akademickie B+R – numer 9

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 9 Mo­głeś ich nie za­uwa­żyć, ale ko­rzy­stasz co­dzien­nie! Z pew­no­ścią każdy ze­tknął się ze spo­tem in­for­mu­ją­cym o fun­du­szach eu­ro­pej­skich, dzięki któ­rych mamy w Pol­sce au­to­strady, te­atry, oczysz­czal­nie ście­ków i wiele in­nych ele­men­tów in­fra­struk­tury, do któ­rych przy­zwy­cza­jamy się tak szybko, że nie pa­mię­tamy, jak to było bez nich. Po­dob­nie jest z pol­skimi uczel­niami. Wielu Po­la­ków chęt­nie po­wta­rza tezę […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 8

Akademickie B+R – numer 8

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 8 Gry kom­pu­te­rowe więk­szo­ści z nas ko­ja­rzą się wy­łącz­nie z roz­rywką. Tym­cza­sem na­ukowo bada się już ich miej­sce w kul­tu­rze, fir­my pro­du­ku­jące je osią­gają ob­roty prze­wyż­sza­jące te z branży mu­zycz­nej i fil­mo­wej, można po­wiedzieć, że gry prze­stały być do­meną mło­dzieży. Każdy z nas po­siada w domu przy­naj­mniej jedno urzą­dze­nie, na któ­rym można uru­cho­mić grę – czy jest to komputer, […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 7

Akademickie B+R – numer 7

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 7 Wy­star­czyła wy­po­wiedź pre­zesa jed­nej z firm ubez­pie­cze­nio­wych, który stwier­dził, że pol­skie uczel­nie nie przy­go­to­wują do pracy, żeby roz­po­częła się ogól­no­pol­ska de­bata na te­mat kon­dy­cji szkol­nic­twa wyż­szego. W dys­ku­sji pa­dało wiele kon­tro­wer­syj­nych wy­po­wie­dzi, czę­sto spe­cja­li­ści szli na skróty – na szczę­ście je­dy­nie my­ślowe. Z pew­no­ścią re­la­cje rynku pracy z uczel­niami są pro­ble­mem o klu­czo­wym zna­cze­niu, py­ta­nie jedynie, […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 6

Akademickie B+R – numer 6

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 6 Przy­zwy­cza­ili­śmy się już, ze w Pol­sce wszystko jest trud­niej­sze, mniej opła­calne, bar­dziej ry­zy­kowne, nie­kiedy nie­wy­ko­nalne. Z dumą wy­słu­chu­jemy wszyst­kich do­wo­dów uzna­nia dla na­szych ro­da­ków, czy będą to spor­towcy, ar­ty­ści czy na­ukowcy. Do tej ostat­niej grupy z pew­no­ścią można za­li­czyć prof. Elż­bietę Frąc­ko­wiak, która nie­dawno zo­stała na­gro­dzona przez Fun­da­cje na rzecz Na­uki Pol­skiej. Pani Profesor […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 5

Akademickie B+R – numer 5

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 5 W epoce gdy naj­bar­dziej po­żą­da­nym przez od­bior­ców spo­so­bem prze­kazu tre­ści jest in­fo­ta­in­ment (zbitka słów ang. In­for­ma­tion i en­ter­ta­in­ment), gdzie każda in­for­ma­cja po­winna mieć rów­nież ce­chy roz­rywki, ta­kie ocze­ki­wa­nie for­mu­ło­wane jest czę­sto pod ad­re­sem na­uki i pre­zen­ta­cji jej osią­gnięć. Czy za­tem wszyst­kie osią­gnię­cia mu­szą być wi­do­wi­skowe, by wzbu­dzić za­in­te­re­so­wa­nie? Nie jest to ra­czej możliwe, […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 4

Akademickie B+R – numer 4

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 4 Czwarty nu­mer pi­sma „Aka­de­mic­kie B+R” jest wy­jąt­kowy. Zgod­nie z obiet­nica, nie tylko pi­szemy o in­no­wa­cyj­no­ści, ale sami sta­ramy sie na­dą­żać za tren­dami w ob­sza­rze me­diów. Od tego wy­da­nia je­ste­śmy do­stępni w wer­sji na iPada, bę­dąc tym sa­mym pierw­szym cza­so­pi­smem po­pu­lar­no­nau­ko­wym w Pol­sce, które uka­zuje sie w ta­kiej po­staci. Rów­no­le­gle ofe­ru­jemy tra­dy­cyjny for­mat PDF, który umoż­li­wia po­bra­nie pisma […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 3

Akademickie B+R – numer 3

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 3 In­no­wa­cyjna go­spo­darka po­trze­buje nie tylko ab­sol­wen­tów uczelni tech­nicz­nych czy kie­run­ków ści­słych. Wiele pracy czeka rów­nież na hu­ma­ni­stów, któ­rych w po­tocz­nym ro­zu­mie­niu rzadko łą­czy się z ter­mi­nem „Ba­da­nia i Roz­wój”. Jest jed­nak ina­czej, o czym można się prze­ko­nać śle­dząc pro­jekt „B+R=€ Na­uki spo­łeczne dla go­spo­darki”. Jed­nak za­nim ab­sol­wenci ja­kiej­kol­wiek uczelni za­czną pra­co­wać, co­raz czę­ściej wy­ka­zują się […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 2

Akademickie B+R – numer 2

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 2 W dru­gim nu­me­rze e‑kwartalnika „Aka­de­mic­kie B+R” przy­no­simy ko­lejne in­for­ma­cje ze świata na­uki oraz go­spo­darki, która wy­ko­rzy­stuje ko­mer­cyj­nie owoce pracy na­ukow­ców. Kie­ru­jąc się Pań­stwa su­ge­stiami, utwo­rzy­li­śmy sek­cje obej­mu­jącą za­gad­nie­nia me­dyczne oraz do­ty­czącą nauk hu­ma­ni­stycz­nych. W ich pierw­szej od­sło­nie po­le­camy ar­ty­kuły do­ty­czące no­wo­cze­snego Cen­trum Sy­mu­la­cji Me­dycz­nej oraz e‑learningu, który wkrótce może w zna­czący spo­sób zmie­nić oblicze […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 1

Akademickie B+R – numer 1

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 1 Przed Pań­stwem pierw­sze wy­da­nie e‑kwartalnika „Aka­de­mic­kie B+R”, który wy­da­wany jest w ra­mach pro­jektu Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu. Jego ce­lem jest po­pu­la­ry­za­cja osią­gnięć na­uki pol­skiej i świa­to­wej wśród stu­den­tów, pra­cow­ni­ków na­uko­wych oraz in­sty­tu­cji współ­pra­cu­ją­cych z sek­to­rem B+R. Przez ko­lejne mie­siące wspól­nie za­glą­dać bę­dziemy do la­bo­ra­to­riów i na uczel­nie, spo­ty­kać bę­dziemy spe­cja­li­stów, któ­rych wy­niki ba­dań znaj­dują zastosowanie […]