Przejdź do treści

Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Implikacje dla Polski

Miejsce: Warszawa
Data: 25 października 2011

Za­kład Badań nad Go­spo­darką Nie­miecką wspólnie z Za­kładem Glo­bal­nych Współ­za­leż­ności Go­spo­dar­czych In­sty­tutu Go­spo­darki Świa­towej Szkoły Głównej Han­dlowej w War­szawie or­ga­ni­zują ogól­no­polską kon­fe­rencję na­ukową pt.:

„Zmiana miejsca Nie­miec i Rosji w go­spo­darce świa­towej w pierw­szej de­ka­dzie XXI wieku. Im­pli­kacje dla Polski”

Kon­fe­rencja ta od­bę­dzie się w Szkole Głównej Han­dlowej w War­szawie w dniu 25 paź­dzier­nika 2011 r. Szcze­gó­łowy pro­gram zo­stanie ro­ze­słany za­in­te­re­so­wanym w ter­minie późniejszym.
Głównym celem kon­fe­rencji bę­dzie omó­wienie pod­sta­wo­wych zmian zna­czenia go­spo­darki nie­miec­kiej i ro­syj­skiej w handlu świa­towym i w mię­dzy­na­ro­do­wych prze­pły­wach czyn­ników pro­dukcji oraz w sto­sun­kach bi­la­te­ral­nych, przy rów­no­cze­snym uwzględ­nieniu wpływu tych zmian na re­lacje go­spo­darcze z Polską.
Or­ga­ni­za­torzy prze­wi­dują trzy główne sesje, które wy­zna­czają jed­no­cze­śnie za­kres przed­mio­towy opracowań:
  1. Zmiana miejsca Nie­miec w go­spo­darce świa­towej w pierw­szej de­ka­dzie XXI wieku. Im­pli­kacje dla Polski;
  2. Zmiana miejsca Rosji w go­spo­darce świa­towej w pierw­szej de­ka­dzie XXI wieku. Im­pli­kacje dla Polski;
  3. Sys­temy go­spo­darcze Nie­miec i Rosji i ich wpływ na rozwój go­spo­darczy oraz miejsce w go­spo­darce świa­towej w pierw­szej de­ka­dzie XXI wieku.
Za­pra­szamy wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych ww. pro­ble­ma­tyką do nad­sy­łania zgło­szeń, wy­ra­ża­ją­cych chęć przy­go­to­wania re­fe­ratu na kon­fe­rencję wraz z po­da­niem jego ty­tułu do dnia 30 czerwca 2011 roku na adres e-​mail: elaw@​sgh.​waw.​pl
Go­towe teksty na­leży na­de­słać na adres or­ga­ni­za­torów (kfalkow@​sgh.​waw.​pl) do dnia 30 wrze­śnia 2011 roku.
Wy­brane teksty po po­zy­tywnej re­cenzji zo­staną opu­bli­ko­wane w Ze­szy­tach Na­uko­wych Ko­le­gium Go­spo­darki Świa­towej (9 pkt. w ocenie pa­ra­me­trycznej jed­nostki naukowej).
Udział w kon­fe­rencji jest bezpłatny.
Rada Pro­gra­mowa konferencji:
  • dr hab. prof. SGH Ma­rzenna A. We­resa – Dy­rektor In­sty­tutu Go­spo­darki Światowej;
  • dr hab. prof. SGH Józef Ol­szyński – Kie­rownik Za­kładu Badań nad Go­spo­darką Niemiecką;
  • dr hab. prof. SGH Wi­told Ma­ła­chowski – Za­kład Badań nad Go­spo­darką Niemiecką.
Ko­mitet Or­ga­ni­za­cyjny konferencji:
  • Dr Krzysztof Fal­kowski – Za­kład Glo­bal­nych Współ­za­leż­ności Gospodarczych;
  • Mgr Elż­bieta Wło­dyka – Biuro Ko­le­gium Go­spo­darki Światowej.

Powiązane materiały: