Przejdź do treści

Nauka – od kuchni i z przymrużeniem oka

Miejsce: Poznań
Data: 14 lutego 2011

Nauka, roz­rywka i biznes łączą się ze sobą two­rząc spójną i atrak­cyjną ca­łość. Prze­ko­nali się o tym uczest­nicy pierw­szego se­mi­na­rium pro­jektu Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu pt. „Part­ner­skie Związki. Vol.1.”

Spo­tkanie za­częło się od kuchni – na wi­dzach ogromne wra­żenie zro­biły po­trawy kuchni mo­le­ku­larnej, pro­wa­dzący roz­da­wali dy­miące na­poje, które nie każdy miał od­wagę od razu wypić. Ko­lory, smak i es­te­tyka – z tym odtąd bę­dzie nam się ko­ja­rzyć kuchnia molekularna.

Jak się oka­zuje w na­szej cy­wi­li­zacji per­ma­nentna in­wi­gi­lacja jest czymś oczy­wi­stym. Wy­kład po­ka­zu­jący jak tech­no­logie mo­bilne zmie­niają nasze życie uświa­domił wi­dzom, że in­wi­gi­lacji pod­da­jemy do­bro­wolnie i na do­datek je­steśmy z tego za­do­wo­leni. Mocnym ak­centem kończącym se­mi­na­rium był ka­baret Cze­suaf – roz­rywka i śmiech, nic dodać nic ująć.

Z czym wy­szli wi­dzowie tego se­mi­na­rium? Na pewno z do­brym hu­morem i kon­kretną na­ukową wiedzą. A or­ga­ni­za­torzy? Z prze­ko­na­niem, że naukę warto pro­mować w ten trochę nie­kon­wen­cjo­nalny sposób.

Powiązane materiały: