Przejdź do treści

Multi-​touch – bądźmy w kontakcie!

Multi-​touch – bądźmy w kon­takcie!
Se­mi­na­rium pod­su­mo­wu­jące pro­jekt Part­ner­skie Związki Nauki i Postępu

MTP, sala, godzina

Przez kil­ka­dzie­siąt mie­sięcy sta­ra­liśmy się za­in­te­re­sować Was, tym co w nauce pa­sjo­nu­jące i in­spi­ru­jące. Od­wie­dzi­liśmy z na­szymi am­bien­tami kil­ka­dzie­siąt uczelni, przy­go­to­wa­liśmy kilka ty­sięcy ma­te­riałów, emi­to­wa­nych w radiu i w te­le­wizji, na youtubie i na wor­talu. Cie­ka­wostki mo­gli­ście na bie­żąco śle­dzić w apli­ka­cjach przy­go­to­wa­nych na te­le­fony ko­mór­kowe albo czytać na ta­blecie. Go­ści­liśmy kil­kaset osób na na­szych se­mi­na­riach, w tym na ogromnym wy­da­rzeniu jakim była Po­li­bida Ga­ming Zone pod­czas Nocy Naukowców.

Nasz pro­jekt unijny do­biega końca ale wie­rzymy, że po­zo­sta­niecie z nami w kon­takcie – Multi-​touch. Cie­kawe ma­te­riały – wideo i teksty ciągle do­stępne będą w sieci, wie­rzymy, że jeszcze długo po­zo­staną in­spi­racją dla Wa­szej pracy i nauki.

Multi-​touch – bądźmy w kon­takcie – to nasze ostatnie wy­da­rzenie, w którym chcemy pod­su­mować pro­jekt i po­kazać sys­temy, które w atrak­cyjny sposób po­zwa­lają przy­go­to­wywać pre­zen­tacje. Re­ali­zując pro­jekt Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu sami na­uczy­liśmy się, że do pre­zen­tacji nauki i osią­gnięć na­uko­wych nie­zbędna jest atrak­cyjna mul­ti­me­dialna forma. A więc bądźmy w kon­takcie – Be in multi-​touch!

Pre­zen­tacje:

Jo­lanta Szajbe. Nauka i Po­stęp – jak sku­tecznie udało się nam do­trzeć do wy­ma­ga­ją­cych stu­dentów
To­masz Dworek – Be Mo­bile – o urzą­dzeniu, które na po­czątku XXI wieku na­zy­wamy te­le­fonem ko­mór­kowym
Dr Ema­nuel Kul­czycki – dla­czego tak ważna w pre­zen­tacji jest pre­zen­tacja!
Ewa Lem­bicz – pro­mocja nauki w pro­jek­tach unij­nych
Dr Marek Go­liński – Mo­bilne Miasto

Za­pra­szamy także do świata Multi-​touch – to zu­pełnie nowe okno na świat. Do­ty­kowy, mul­ti­me­dialny i in­te­rak­tywny stół, re­agu­jący na dotyk kilku użyt­kow­ników jed­no­cze­śnie. To zin­te­gro­wane urzą­dzenie do ob­sługi roz­ma­itych apli­kacji, go­to­wych jak i de­dy­ko­wa­nych in­dy­wi­du­alnym po­trzebom użyt­kow­ników. Obraz wy­świe­tlany na stole jest wy­ra­zisty, a opro­gra­mo­wanie intuicyjne.

http://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​K​y​v​n​H​X​9mq3U

Urzą­dzenie po­zwala na uru­cho­mienie i ob­sługę do­wol­nych apli­kacji w śro­do­wisku Win­dows i An­droid. Umoż­liwia pre­zen­to­wanie do­ku­mentów PDF, prze­glą­danie ob­razów, filmów, stron in­ter­ne­to­wych, map Go­ogle Earth oraz roz­rywkę w śro­do­wisku wielodotykowym.

Za­pra­szamy także do prze­te­sto­wania urzą­dzeń ste­ro­wa­nych gestem.

Za­pre­zen­tu­jemy moż­li­wość ste­ro­wania obiek­tami na no­śni­kach ob­razu – ekranie za po­mocą ruchu dłoni i rąk. System skła­da­jący się z ka­mery, emi­terów pod­czer­wieni oraz kom­pu­tera z so­ftwarem „od­czy­tuje” każdy wy­ko­ny­wany ruch i ge­ne­ruje od­po­wiednią zmianę w wy­świe­tlanej animacji.

http://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​f​e​a​t​u​r​e​=​p​l​a​y​e​r​_​e​m​b​e​d​d​e​d​&​a​m​p​;​v​=​B​H​o​o​h​L​7TWXA

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów