Przejdź do treści

Efekty kształcenia akademickiego

Miejsce: Szczecin
Data: 17-18 października 2011

Wyższa Szkoła Hu­ma­ni­styczna To­wa­rzy­stwa Wiedzy Po­wszechnej w Szcze­cinie za­prasza na Ogól­no­pol­skie Se­mi­na­rium Na­ukowe

nt. „Efekty kształ­cenia akademickiego”,

które od­bę­dzie się w Szcze­cinie, w dniach 17–18 paź­dzier­nika 2011 r.

Se­mi­na­rium ad­re­so­wane jest do wszyst­kich pod­miotów za­in­te­re­so­wa­nych efek­tami kształ­cenia aka­de­mic­kiego to znaczy do wszyst­kich na­uczy­cieli aka­de­mic­kich szkół, którym w pracy to­wa­rzyszy re­fleksja na temat celu, prze­biegu, i efektów or­ga­ni­zo­wa­nego pro­cesu kształ­cenia na uczelni za­równo hu­ma­ni­stycz­nych, ar­ty­stycz­nych jak i tech­nicz­nych, do dok­to­rantów i pra­cow­ników uczelni oraz do przed­sta­wi­cieli pod­miotów, które ko­rzy­stają z efektów pracy uczelni, czyli przed­się­biorców i za­kładów pracy za­trud­nia­ją­cych ab­sol­wentów uczelni, przed­sta­wi­cieli urzędów pracy i ośrodków doradczych.

Mamy na­dzieję, że ro­boczy cha­rakter spo­tkania po­zwoli na wy­mianę po­glądów na­uko­wych oraz do­świad­czeń praktycznych.

Powiązane materiały: