Przejdź do treści

Be mobile! Seminarium projektu Partnerskie Związki Nauki i Postępu

Be mo­bile! Se­mi­na­rium pro­jektu Part­ner­skie Związki Nauki i Po­stępu w ra­mach Forum Go­spo­dar­czego Po­li­tech­niki Poznańskiej

O tym, co w mo­bile jest naj­cie­kawsze opo­wiedzą młodzi przed­się­biorcy i pro­gra­miści. Se­mi­na­rium w do­sko­nały sposób uzu­pełnia me­ry­to­ryczną ofertę forum o pro­jekty, które od­niosły ryn­kowy sukces a po­wstały m.in. w ra­mach startup’ów.

Forum od­bę­dzie się 28 lu­tego 2013 r. na te­renie Po­li­tech­niki Po­znań­skiej, Cen­trum Wykładowo–Konferencyjne, ul. Pio­trowo 2, Sala: 123

Har­mo­no­gram

10:00 Roz­po­częcie seminarium

10:10 – Rze­czy­wi­stość Roz­sze­rzona – po­ten­cjał au­gmented reality

Pre­le­gent: Piotr Koź­niewski, 3R

Rze­czy­wi­stość Roz­sze­rzona to coraz bar­dziej po­pu­la­ry­zu­jąca się na świecie tech­no­logia, mocno wspie­rana cho­ciażby przez firmę QUALCOMM, po­ten­tata rynku chip­setów do urzą­dzeń mo­bil­nych. Ist­nieje kilka technik rze­czy­wi­stości roz­sze­rzonej – do­da­wania treści wir­tu­al­nych do świata fi­zycz­nego wi­dzia­nego przez oko kamery.

Wraz z ro­snącą mocą ob­li­cze­niową kie­szon­ko­wych kom­pu­terów ro­śnie po­ten­cjał ich za­sto­sowań, zwłaszcza na po­ziomie ja­kości prze­no­szo­nych treści. AR to jedna z technik, która może mieć naj­większy wpływ na ogólny proces ewo­lucji tech­no­lo­gicznej mo­bil­nych gier kom­pu­te­ro­wych. Na wy­kła­dzie przed­sta­wione będą za­sady dzia­łania i przy­kłady apli­kacji 3D w AR.

Piotr Koź­niewski jest che­mi­kiem (tech­ni­kiem i ma­gi­strem), który re­ali­zuje swą dzie­dziczną i chro­niczną kre­atyw­ność oraz ten­dencję po­szu­ki­wania roz­wiązań bar­dziej opty­mal­nych, pro­wa­dząc firmę tech­no­lo­giczną. W 3R Studio zaj­muje się two­rze­niem no­wych mo­deli in­te­rakcji dla urzą­dzeń i wir­tu­al­nych śro­do­wisk mo­bil­nych, zwłaszcza ale nie wy­łącznie, rze­czy­wi­stości roz­sze­rzonej – sam na­zywa się wi­zjo­nerem, ma­rzy­cielem.

10:25 – DICE+- rzuć kostką w in­ternet
Pre­le­gent: David Gatti ( Synergy-​IT – DICE+)

Dice+ to elek­tro­niczna kostka do gry, która ma wskrzesić gry plan­szowe i prze­nieść je do wir­tu­al­nego świata. Pro­jekt po­wstał w Wiel­ko­polsce i odkąd po­ka­zano pro­totyp kostki do gry Dice+, święci try­umfy na świecie. Naj­now­szym jest spe­cjalne za­pro­szenie, jakie wiel­ko­polscy przed­się­biorcy do­stali od rządu Korei Południowej.

Z jednej strony jest to tra­dy­cyjna kostka, z dru­giej zaś, no­wo­czesne urzą­dzenie, które sprawia, że pionki na ekranie ta­bletu, smart­fona, lap­topa czy te­le­wi­zora prze­suną się zgodnie z wy­ni­kiem. Wszystko to moż­liwe jest dzięki bez­prze­wo­do­wemu po­łą­czeniu Blu­etooth, które au­to­ma­tycznie po rzucie prze­syła wynik wi­doczny na ko­stce do gry komputerowej.

Twórcy kostki Pa­tryk Strze­le­wicz i Mi­chał Bąk zo­stali uznani naj­bar­dziej kre­atyw­nymi Po­la­kami w ran­kingu mie­sięcz­nika Brief.

Elek­tro­niczna kostka Dice+ to pierwsza na świecie, opa­ten­to­wana w Polsce, kostka do gry stwo­rzona do gier elek­tro­nicz­nych, która łączy wir­tu­alną rze­czy­wi­stość ze światem gier planszowych.

Pre­le­gent: Dawid Gatti (SYNERGY-​IT, DICE+)

Jest brand ma­na­gerem w firmie Synergy-​IT.

Obecnie pra­cuje rów­nież jako Bu­si­ness De­ve­lop­ment w DICE+

10:40 Filip Kie­rzek – Mo­bilne Miasto

Jak po­wstał in­ter­ne­towy pro­jekt Mo­bilne Miasto – etapy two­rzenia pro­jektu, per­spek­tywy rozwoju.

Apli­kacja, która zo­stała stwo­rzona na Po­li­tech­nice Po­znań­skiej jest mo­bilnym, pod­ręcznym miej­skim in­for­ma­torem. Użyt­kow­nicy otrzy­mują nie tylko przy­datne in­for­macje do­ty­czące kul­tury, ko­mu­ni­kacji ga­stro­nomii ale także pro­po­zycje tras turystycznych.

Mo­bilne Miasto wy­ko­rzy­stując mo­bilne tech­no­logie, GPS i GIS uła­twia w prosty i przy­jazny sposób do­cie­ranie do in­for­macji o po­szu­ki­wa­nych obiek­tach w prze­strzeni miej­skiej, w której, zwłaszcza w du­żych mia­stach spę­dzamy coraz więcej czasu. System zo­stanie za­pro­jek­to­wany w sposób, który umoż­liwi jego mo­bilne wy­ko­rzy­stanie (te­le­fonia ko­mór­kowa) a uni­wer­salny cha­rakter sys­temu po­zwala na szybką im­ple­men­tację rów­nież w in­nych miastach.

Filip Kie­rzek jest ab­sol­wentem In­for­ma­tyki na Po­li­tech­nice Po­znań­skiej oraz Za­rzą­dzania i Mar­ke­tingu na Aka­demii Ekonomicznej.

W pro­jekcie Mo­bilne Miasto współ­od­po­wie­dzialny jest za stronę IT pro­jektu m.in. two­rzenie spe­cy­fi­kacji wy­magań oraz nad­zo­ro­wanie pro­jektu in­for­ma­tycz­nego. Na co dzień bli­skie mu są te­maty zwią­zane z mar­ke­tin­giem in­ter­ne­towym oraz za­gad­nienia handlu w sieci.

10:55

Le­gimi. Czego na­uczy­liśmy się od za­koń­czenia stu­diów?
Pre­le­gent: Mi­kołaj Małaczyński

Firma Le­gimi zo­stała za­ło­żona przez stu­dentów Po­li­tech­niki Po­znań­skiej w 2009 roku. W ciągu 4 lat zbu­do­wa­liśmy jeden z wio­dą­cych ser­wisów sprze­da­ją­cych ebooki w Polsce. To hi­storia wzlotów i upadków, jak w każdym biz­nesie. Przede wszystkim jest to jednak przy­kład z po­znań­skiego po­dwórka, po­ka­zu­jący ścieżkę od po­mysłu do ko­mer­cja­li­zacji. Opo­wiem o tym, jak wy­glądał nasz ostatni rok stu­diów, gdy za­kła­da­liśmy Le­gimi, jakie po­peł­ni­liśmy błędy i co nam się udało. Za­pra­szam wszyst­kich, którzy za­sta­na­wiają się nad tym, jak wy­gląda praca w star­tupie, czego się można na­uczyć i czy warto?

http://​www​.le​gimi​.com/

Mi­kołaj Małaczyński

Mi­kołaj Ma­ła­czyński jest pre­zesem i współ­za­ło­ży­cielem firmy Le­gimi Sp. z o.o., roz­wi­ja­jącej au­torską plat­formę czy­tania ebo­oków w chmurze oraz tech­no­logie dla branży e-​książek. Autor licz­nych wy­stą­pień i opra­cowań na temat roz­woju rynku pu­bli­kacji elek­tro­nicz­nych w Polsce i za gra­nicą, m.in. Tools of Change for Pu­bli­shing w Nowym Jorku i Frank­furcie nad Menem.
Mi­kołaj jest Ab­sol­wentem Po­li­tech­niki Po­znań­skiej na Wy­dziale In­for­ma­tyki i Za­rzą­dzania oraz Pro­gramu Ha­rvard Bu­si­ness School – Ma­na­ge­ment. Lau­reat mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kursów z dzie­dziny in­for­ma­tyki, w tym mię­dzy­na­ro­do­wego fi­nału Mi­cro­soft Ima­gine Cup w Seulu i Pa­ryżu. Ab­sol­went Szkoły Li­derów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skiego. Stu­diował także na Uni­wer­sy­tecie Not­tin­gham w Wiel­kiej Bry­tanii i Siegen w Niemczech.

11:10Na­viE­xpert – na­wi­gacja on­line z tech­no­logią omi­jania korków.

Pre­le­gent: Adam Sza­recki, szef działy R&D

Na­viE­xpert to na­wi­gacja na te­le­fony ko­mór­kowe i ta­blety. Ofe­ruje wszystkie funkcje stan­dar­dowej na­wi­gacji oraz szereg moż­li­wości do­stęp­nych wy­łącznie on­line, ta­kich jak omi­janie korów oraz ostrze­żenia CB. Pod­czas wy­stą­pienia Adam Sza­recki opowie m.in. o za­sto­so­waniu geo­lo­ka­li­zacji w życiu co­dziennym, prze­wadze roz­wiązań on­li­no­wych, au­tor­skiej tech­no­logi Na­viE­xpert Com­mu­nity Traffic, a także o tym, co po­mogło star­tu­powi, jakim jeszcze nie­dawno był Na­viE­xpert zdobyć po­zycję li­dera na rynku na­wi­gacji w Polsce.

Adam Sza­recki, jest dy­rek­torem działu R&D w Na­viE­xpert – do­stawcy na­wi­gacji mo­bilnej. Ab­sol­went Po­li­tech­niki Po­znań­skiej, kie­runku In­for­ma­tyka. Swoje za­in­te­re­so­wania za­wo­dowe, po­cząwszy od tech­no­logii mo­bil­nych po me­tody uczenia ma­szy­no­wego i sta­ty­stycznej ana­lizy da­nych wy­ko­rzy­stuje w firmie od jej powstania.

Pry­watnie – pa­sjonat bie­gania i reportaży.

11:25 – De­sign Thin­king i Mo­bile. Co łączy Koreę z Poznaniem?

Pre­le­gent: Jacek Pucher

W 2011 roku świat obiegł film o pro­jekcie Tesco Ho­me­plus re­ali­zo­wanym w Korei Po­łu­dniowej, w którym użyt­kow­nicy smart­fonów mogli od­wie­dzić wir­tu­alny sklep w me­trze, ska­nować kody pro­duktów z wir­tu­al­nych półek (pla­katów), płacić za za­kupy po­przez apli­kację mo­bilną i otrzy­mywać za­mó­wienie do domu. Po­dobne pro­jekty póź­niej zre­ali­zo­wano w USA, Wiel­kiej Bry­tanii i Belgii.

W paź­dzier­niku i li­sto­pa­dzie także miesz­kańcy Po­znania mogli wziąć udział w pi­lo­ta­żowym pro­jekcie mKon­su­ment. W 10 lo­ka­li­za­cjach w Po­znaniu umiesz­czono pla­katy z pro­duk­tami. Po­zna­niacy mogli przy po­mocy swoich smart­fonów i apli­kacji RockPay nie tylko skom­ple­tować listę pro­duktów, ale dzięki usłudze mo­bil­nych płat­ności także od razu za nią za­płacić i tego sa­mego dnia, o umó­wionej porze, otrzymać prze­syłkę do domu. Czy zatem je­steśmi go­towi na mo­bilne za­kupy? Od­po­wiedź pod­czas prezentacji.

Pre­le­gent: Jacek Pucher

Ab­sol­went Uni­wer­sy­tetu Eko­no­micz­nego w Po­znaniu oraz Stu­diów Po­dy­plo­mo­wych Tech­no­logie In­ter­ne­towe i Mo­bilne Po­li­tech­niki Po­znań­skiej. Pra­cownik Cen­trum GS1 Polska In­sty­tutu Lo­gi­styki i Ma­ga­zy­no­wania w Po­znaniu. Ab­sol­went Pro­gramu TOP 500 In­no­va­tors – stażu na­uko­wego z ob­szaru za­rzą­dzania in­no­wa­cjami Uni­wer­sy­tetu Stanford.

En­tu­zjasta fi­lo­zofii De­sign Thin­king oraz tech­no­logii i roz­wiązań mo­bil­nych. Członek Se­rvice De­sign Network.

O go­dzinie 15:00 za­pra­szamy na pokaz i de­gu­stacje kuchni mo­le­ku­larnej (Forum Go­spo­darcze Politechniki)

Multi-​touch – bądźmy w kon­takcie – to nasze ostatnie wy­da­rzenie, w którym chcemy pod­su­mować pro­jekt i po­kazać sys­temy, które w atrak­cyjny sposób po­zwa­lają przy­go­to­wywać pre­zen­tacje. Re­ali­zują pro­jekt Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu sami na­uczy­liśmy się, że do pre­zen­tacji nauki i osią­gnięć na­uko­wych nie­zbędna jest atrak­cyjna mul­ti­me­dialna forma. A więc bądźmy w kon­takcie – Be in multi-​touch!

Go­dzina 18:00, sala MTP, wej­ście od ulicy Świę­cic­kiego 1(dawny bu­dynek TV Biznes)

Za­pra­szamy także do świata Multi-​touch – to zu­pełnie nowe okno na świat. Do­ty­kowy, mul­ti­me­dialny i in­te­rak­tywny stół, re­agu­jący na dotyk kilku użyt­kow­ników jed­no­cze­śnie. To zin­te­gro­wane urzą­dzenie do ob­sługi roz­ma­itych apli­kacji, go­to­wych jak i de­dy­ko­wa­nych in­dy­wi­du­alnym po­trzebom użyt­kow­ników. Obraz wy­świe­tlany na stole jest wy­ra­zisty, a opro­gra­mo­wanie intuicyjne.

watch?v=KyvnHX9mq3U

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów