Przejdź do treści

Wydarzenia / Seminaria
Październik 2011
P W Ś C P S N
« Luty 2011    
 12
3456789
10111213141516
1920212223
242627282930
31  
Legenda KonferencjeImprezy i EventySeminariaAmbienty
Nazwa wydarzenia: Miasto: Rodzaj wydarzenia:  

Lista seminariów: Październik 2011

Efekty kształcenia akademickiego

Termin: 17-18 października 2011

Wyższa Szkoła Hu­ma­ni­styczna To­wa­rzy­stwa Wiedzy Po­wszechnej w Szcze­cinie za­prasza na Ogól­no­pol­skie Se­mi­na­rium Na­ukowe nt. „Efekty kształ­cenia aka­de­mic­kiego”, które od­bę­dzie się w Szcze­cinie, w dniach 17–18 paź­dzier­nika 2011 r. Se­mi­na­rium ad­re­so­wane jest do wszyst­kich pod­miotów za­in­te­re­so­wa­nych efek­tami kształ­cenia aka­de­mic­kiego to znaczy do wszyst­kich na­uczy­cieli aka­de­mic­kich szkół, którym w pracy to­wa­rzyszy re­fleksja na temat celu, prze­biegu, i […]

Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Implikacje dla Polski

Termin: 25 października 2011

Za­kład Badań nad Go­spo­darką Nie­miecką wspólnie z Za­kładem Glo­bal­nych Współ­za­leż­ności Go­spo­dar­czych In­sty­tutu Go­spo­darki Świa­towej Szkoły Głównej Han­dlowej w War­szawie or­ga­ni­zują ogól­no­polską kon­fe­rencję na­ukową pt.: „Zmiana miejsca Nie­miec i Rosji w go­spo­darce świa­towej w pierw­szej de­ka­dzie XXI wieku. Im­pli­kacje dla Polski” Kon­fe­rencja ta od­bę­dzie się w Szkole Głównej Han­dlowej w War­szawie w dniu 25 paź­dzier­nika 2011 […]