Przejdź do treści

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – pomoc psychologiczno-​pedagogiczna, formy i metody pracy

Miejsce: Wrocław
Data: 10 października 2011

Fun­dacja „Promyk Słońca”

za­prasza na konferencję

Uczeń nie­peł­no­sprawny w szkole ogól­no­do­stępnej – pomoc psychologiczno-​pedagogiczna, formy i me­tody pracy

Kon­fe­rencja ad­re­so­wana jest do dy­rek­torów szkół, na­uczy­cieli, pe­da­gogów szkol­nych, psy­cho­logów, te­ra­peutów i rodziców.

Celem kon­fe­rencji jest omó­wienie ak­tu­al­nych za­gad­nień do­ty­czą­cych kształ­cenia uczniów ze spe­cjal­nymi po­trze­bami edu­ka­cyj­nymi, zasad udzie­lania wsparcia i po­mocy psychologiczno-​pedagogicznej zadań szkół w świetle no­wych re­gu­lacji praw­nych. Spo­tkanie bę­dzie okazją do wy­miany do­świad­czeń na temat form i metod pracy z uczniem z dysfunkcjami.

Kon­fe­rencja od­bę­dzie się 10 paź­dzier­nika 2011 r. we Wro­cławiu w Cen­trum Kon­gre­sowym Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej (ul. Ja­ni­szew­skiego 8).

Udział w kon­fe­rencji jest bez­płatny! Liczba miejsc ograniczona!

For­mu­larz zgło­sze­niowy: Word PDF
Pro­gram konferencji

Powiązane materiały: