Przejdź do treści

Śmierć w zwierciadle humanistyki

Miejsce: Poznań
Data: 16 kwietnia 2011

Kon­fe­rencja „Śmierć w zwier­ciadle humanistyki”.

Sto­wa­rzy­szenie „Nowa Hu­ma­ni­styka” ser­decznie za­prasza wszyst­kich stu­dentów, dok­to­rantów, pra­cow­ników na­uko­wych oraz ba­daczy po­za­in­sty­tu­cjo­nal­nych do udziału (czyn­nego i bier­nego) w or­ga­ni­zo­wanej we współ­pracy z In­sty­tutem Fi­lo­logii Sło­wiań­skiej ogól­no­pol­skiej in­ter­dy­scy­pli­narnej kon­fe­rencji „Śmierć w zwier­ciadle humanistyki”.

Bę­dzie to już czwarte spo­tkanie z cyklu sym­po­zjów, któ­rego celem jest spoj­rzenie na zja­wiska obecne w kul­turze i sztuce przez pry­zmat dys­cy­plin hu­ma­ni­stycz­nych oraz próba kon­fron­tacji tychże punktów widzenia.

Kon­fe­rencja od­bę­dzie się w dniach 16–19 kwietnia 2012 w Poznań.

Chęć wy­stą­pienia można zgła­szać do dnia 19 lutego.

Więcej szcze­gółów oraz for­mu­larz zgło­sze­niowy na stronie.

Powiązane materiały: