Przejdź do treści

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Współczesnego Świata — wyzwania i zagrożenia

Miejsce: Poznań
Data: 15 marca 2012

Za­pra­szamy do udziału w II Mię­dzy­na­ro­dowej Kon­fe­rencji Na­ukowej Bez­pie­czeń­stwo Współ­cze­snego Świata – wy­zwania i za­gro­żenia! Kon­fe­rencja od­bę­dzie się 15 marca 2012 roku w Po­znaniu.
W od­po­wiedzi na duże za­in­te­re­so­wanie I edycją kon­fe­rencji za­pra­szamy do udziału w jej ko­lejnej od­słonie, kon­ty­nu­ującej te­ma­tykę bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­wego i międzynarodowego.

Pod­czas kon­fe­rencji zo­staną po­ru­szone kwe­stie bez­pie­czeń­stwa w me­diach, ję­zyku, szkole, ro­dzinie, kul­turze, eko­logii, eko­nomii, in­for­ma­tyce, prawie, lo­gi­styce oraz cyberprzestrzeni.

Wszystkie do­stępne in­for­macje (za­pro­szenie, karta zgło­szenia, bloki te­ma­tyczne oraz in­strukcja wy­daw­nicza) do po­brania na stronie www​.ma​iu​scula​.pl. Za­pra­szamy do Poznania!

Powiązane materiały: