Przejdź do treści

Techniczne układanki – zgadywanki, warsztat dla dzieci

Miejsce: Poznań
Data: 23 września 2011

23 wrze­śnia 2011r. pod­czas te­go­rocznej piątej już edycji Nocy Na­ukowców w Po­znaniu, której ko­or­dy­na­torem jest Po­li­tech­nika Po­znańska, od­bę­dzie się warsztat pro­mu­jący wortal na​uka​ipo​step​.pl. W ra­mach or­ga­ni­zo­wa­nego warsz­tatu zor­ga­ni­zo­wane będą gry i za­bawy dla dzieci. Ukła­danie puzzli na czas, roz­po­zna­wanie ta­jem­ni­czych sprzętów. Dzieci będą mogły, przy okazji świetnej za­bawy do­wie­dzieć się jak wy­glą­dały ma­szyny z prze­łomu wieku.

Noc Na­ukowców jest im­prezą, która od­bywa się w jednym czasie w całej Eu­ropie, te­go­roczny jest kon­ty­nu­acją pro­jektów z czte­rech po­przed­nich lat – 2007, 2008, 2009 i 2010 – które od­niosły ogromny sukces. Wy­da­rzenie to stało się ważnym ele­mentem pro­mo­wania wi­ze­runku po­znań­skich na­ukowców. Ro­snący z roku na rok udział uczest­ników w im­prezie świadczy o tym, że za­bawa w na­ukowca może być cie­kawa i pasjonująca.

Za­pra­szamy do Cen­trum Wy­kła­do­wego i Bi­blio­teka Tech­niczna, ul. Pio­trowo 2, Sala 051 od godz. 16.00.

Pro­gram nocy naukowców

Wstęp wolny.

Powiązane materiały: