Przejdź do treści

„Partnerskie Związki? Vol.1”

Miejsce: Poznań
Data: 24 lutego 2010

Już 24 lu­tego 2011 r. w Cen­trum Wykładowo-​Konferencyjnym Po­li­tech­niki Po­znań­skiej od­bę­dzie się pierwsze se­mi­na­rium in­for­ma­cyjne re­ali­zo­wane w ra­mach pro­jektu Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu. „Part­ner­skie Związki? Vol.1” za­in­au­gu­ruje cykl spo­tkań, które przy­bliżą uczest­nikom, jak nauka, roz­rywka oraz biznes łączą się i prze­ni­kają, two­rząc spójną i atrak­cyjną całość.

Pro­gram pierw­szego seminarium


Termin: 24.02.2011

Miejsce: Cen­trum Wykładowo-​Konferencyjne Po­li­tech­niki Po­znań­skiej, sala 04

Pro­gram:

17.00−17.10 – Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu – nowe trendy w pro­mo­waniu nauki

17.10−17.40 – Pokaz Kuchni Mo­le­ku­larnej – no­wo­czesne roz­wią­zania tech­niki kulinarnej

17.40−18.00 – Per­ma­nentna in­wi­gi­lacja, ale z przy­jem­no­ścią! – wy­kład wy­ja­śnia­jący jak tech­no­logie mo­bilne zmie­niają nasze życie

18.00−18.40 – Wy­stęp ka­ba­retu Czesuaf

Powiązane materiały: