Przejdź do treści

Projekt dociera do Lublina

Miejsce: Lublin
Data: 15 czerwca 2011

Jako ostatnie miejsce przed wa­ka­cjami po­sta­no­wi­liśmy od­wie­dzić Lu­blin. 15 czerwca 2011 sto­isko PZNiP roz­ło­ży­liśmy na Po­li­tech­nice Lu­bel­skiej. Piękne miasto w po­łą­czeniu z za­an­ga­żo­wa­nymi i cie­kaw­skimi stu­den­tami po­zwo­liło stwo­rzyć event je­dyny w swoim ro­dzaju. Udało się w 100%. Uczest­nicy nie tylko do­brze się ba­wili, ale także do­wie­dzieli się co kryje w sobie pro­jekt PZNiP oraz za­opa­trzyli się w róż­no­rodne na­grody i upominki.

Dzię­ku­jemy wszystkim uczest­nikom za udział w evencie oraz za­chę­camy do czę­stego od­wie­dzania na­szego wor­talu. Do zobaczenia!

Powiązane materiały: