Przejdź do treści

Politechnika Łódzka z Nauką i Postępem za pan brat!

Miejsce: Łódź
Data: 28 marca 2012

Nie tak dawno temu by­liśmy w Łodzi na Po­li­tech­nice i już wtedy wszystkie znaki na niebie i ziemi wska­zy­wały, że jeszcze kiedyś wró­cimy na Po­li­tech­nikę Łódzką. Tak też się stało! Po­nownie na­wie­dzi­liśmy PŁ we środę 28.03.2012. Działo się wiele. Wspólnie ze stu­den­tami i pra­cow­ni­kami Po­li­tech­niki zgłę­bia­liśmy taj­niki nauki i tego jak po­zy­tywnie wpływa ona na naszą co­dzien­ność. Oprócz so­lidnej i przy­jemnej dawki wiedzy każdy mógł li­czyć na atrak­cyjne ga­dżety i nagrody.
W do­brym na­stroju i uszczu­pleni o ga­dżety i na­grody opu­ści­liśmy Po­li­tech­nikę Łódzką li­cząc, że jeszcze kiedyś bę­dziemy mogli ją odwiedzić!

Powiązane materiały: