Przejdź do treści

Pierwszy wspólny ambient już za nami!

Miejsce: Białystok
Data: 11 marca 2011

W piątek 11 marca br. „Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu” pod­je­chał pod bramy Wy­działu Bu­dow­nictwa i In­ży­nierii Śro­do­wiska Po­li­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej. Dzięki wsparciu ze strony Sa­mo­rządu Stu­denc­kiego szybko roz­sta­wi­liśmy sto­iska (w tym kon­solę i mo­nitor) i za­czę­liśmy wspólną, bardzo udaną zabawę.

Od go­dziny 10 do go­dziny 15 funk­cjo­no­wały dwa punkty in­for­ma­cyjne. Punkt pierwszy zna­lazł się zaraz przy wej­ściu głównym wy­działu, gdzie ho­stessa wrę­czała pod­sta­wowe ma­te­riały in­for­ma­cyjne i kie­ro­wała na sto­isko wła­ściwe, na którym od­bywał się za­pla­no­wany event. Przy sto­isku z kon­solą wy­dzie­lona zo­stała prze­strzeń, w ra­mach której stu­denci uczest­ni­czyli w in­te­rak­tywnej grze, otrzy­mując w za­mian upo­minki i na­grody. Udzie­lano także in­for­macji o pro­jekcie i po­zo­sta­łych pro­duk­tach PZNiP (Pimp My Mind, Shot Na­ukowy, „Aka­de­mickie B+R”).

W ciągu pięciu go­dzin sto­isko PZNiP od­wie­dziło ponad trzystu stu­dentów. Wszystkim ser­decznie dzię­ku­jemy za wzięcie udziału w evencie i za­chę­camy do śle­dzenia na­szych po­czynań w internecie.

Powiązane materiały: