Przejdź do treści

Partnerski Związek Nauki i Postępu pojawił się na Zawodach o Puchar Rektora organizowanych na WAT!

Miejsce: Warszawa
Data: 27 maja 2011

27 maja do­tar­liśmy ze sto­iskiem i ga­dże­tami na teren od­by­wa­ją­cych się za­wodów w ra­mach walki o Pu­char Rek­tora. Mimo nie­sprzy­ja­ją­cych wa­runków po­go­do­wych, zim­nego wiatru, oka­zjo­nal­nego deszczu i bu­rzowej aury PZNiP udało się roz­stawić sto­isko i za­prosić za­wod­ników i wi­dzów do zabawy.

Uczest­nicy eventu nie pod­dali się po­go­dzie, dzięki czemu mieli okazję wy­słu­chać in­for­macji o pro­jekcie, wziąć udział w grze, a także zdobyć na­grody i upo­minki od PZNiP. Udzie­lano także in­for­macji o pro­jekcie i po­zo­sta­łych pro­duk­tach PZNiP (Pimp My Mind, Shot Na­ukowy, Aka­de­mickie B+R).

Dzię­ku­jemy ser­decznie wszystkim, którzy przez cały czas trwania eventu od­wie­dzili nasze sto­isko. W ga­lerii znaj­dują się zdjęcia bę­dące do­wodem za­do­wo­lenia ;-) . Za­chę­camy do śle­dzenia na­szych po­czynań w in­ter­necie. Do zobaczenia!

Powiązane materiały: