Przejdź do treści

Opole stolicą Polskiej piosenki i…Nauki i Postępu

Miejsce: Opole
Data: 19 kwietnia 2011

Prosto z Wro­cławia po­je­cha­liśmy do Opola, gdzie śpie­wa­jąco, wraz ze stu­den­tami Po­li­tech­niki Opol­skiej, po­zna­wa­liśmy moż­li­wości kry­jące się w pro­jekcie Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu. Ogromny tłok przy sto­isku, za­dzi­wia­jąca (nawet dla nas) fre­kwencja w po­łą­czeniu z za­żartą ry­wa­li­zacją w czasie gry uczy­niła z wi­zyty na Po­li­tech­nice Opol­skiej do­sko­nałe zwień­czenie to­urne Zie­lona Góra – Wro­cław – Opole. Po wy­daniu na­gród, prze­ka­zaniu in­for­macji o pro­jekcie i em­pi­rycznym udo­wod­nieniu, że dobra za­bawa może uczyć, de­le­gacja PZNiP udała się w drogę powrotną.

Dzię­ku­jemy za nie­za­po­mnianą wi­zytę oraz go­ścinę. Za­pra­szamy i za­chę­camy do czę­stego od­wie­dzania na­szego wor­talu oraz śle­dzenie in­for­macji o ko­lej­nych even­tach. Do zobaczenia!

Powiązane materiały: