Przejdź do treści

Nauka i Postęp z misją we Wrocławiu!

Miejsce: Wrocław
Data: 18 kwietnia 2011

W kwietniu, a do­kład­niej 18 kwietnia 2011 r. po­sta­no­wi­liśmy za­razić ideą Nauki i Po­stępu stu­dentów Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej. Kilka dni po wi­zycie w Zie­lonej Górze de­le­gacja na­szego pro­jektu do­je­chała do Wro­cławia, gdzie w ra­mach sto­iska za­pra­sza­liśmy stu­dentów do wspólnej gry, a przy okazji udzie­la­liśmy waż­nych i nie­zbęd­nych in­for­macji do­ty­czą­cych pro­jektu PZNiP. Po wy­daniu nie­zli­czonej ilości na­gród i upo­minków oraz wy­li­czeniu, że nie było w bu­dynku stu­denta który nie za­łapał bak­cyla Nauki i Po­stępu po­sta­no­wi­liśmy po­że­gnać się z Po­li­tech­niką Wro­cławską i ru­szy­liśmy dalej w trasę.

Wszystkim obecnym i za­in­te­re­so­wanym dzię­ku­jemy za wspólną po­dróż po świecie Nauki i Po­stępu oraz go­rąco za­chę­camy do ak­tyw­nego uczest­nictwa w życiu na­szego wor­talu. Do zobaczenia!

Powiązane materiały: