Przejdź do treści

Nauka i Postęp wróciła na Politechnikę Opolską!

Miejsce: Opole
Data: 27 marca 2012

Po udanej ze­szło­rocznej wi­zycie po­sta­no­wi­liśmy po­nownie od­wie­dzić ge­nialną Po­li­tech­nikę w Opolu! Już w ze­szłym roku stu­denci Po­li­tech­niki pod­nieśli po­przeczkę bardzo wy­soko! W tym roku też byli w wy­śmie­nitej formie. Ba­wi­liśmy się bardzo do­brze, ogłę­biając swoje za­in­te­re­so­wanie nauką, zdo­by­wając na­grody i ry­wa­li­zując w róż­nych po­je­dyn­kach. Wszystkim stu­dentom oraz pra­cow­nikom Po­li­tech­niki dzię­ku­jemy za mile spę­dzony czas i mamy na­dzieję, że bę­dziemy mieli jeszcze okazję się spotkać.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów