Przejdź do treści

Nauka i Postęp w Szczecinie i Zielonej Górze

Miejsce: Szczecin, Zielona Góra
Data: 10-12 grudnia 2012

Za­pra­szamy na ko­lejne spo­tkania z Nauką i Postępem!

Mamy dla Was u kon­kursy z na­gro­dami – ko­szul­kami i no­te­sami. Za­pra­szamy na nasze sto­iska w Szcze­cinie i Zie­lonej Górze od 10:00.

Po­nie­działek: 10 grudnia – Uni­wer­sytet Szcze­ciński – Wy­dział Nauk Eko­no­micz­nych i Za­rzą­dzania, ul Mic­kie­wicza 64–66

Wtorek: 11 grudnia – Za­chod­nio­po­morski Uni­wer­sytet Tech­no­lo­giczny – Wy­dział Kształ­to­wania Śro­do­wiska i Rol­nictwa, ul. Sło­wac­kiego 17

Środa: 12 grudnia – Uni­wer­sytet Zie­lo­no­górski – Wy­dział Ma­te­ma­tyki , In­for­ma­tyki i Eko­no­me­trii ‚ul. prof. Z. Sza­frana 4a

Szcze­góły znaj­dziecie na na­szej stronie na fa­ce­booku

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów