Przejdź do treści

Nauka i Postęp bawi i uczy tym razem w Zielonej Górze!

Miejsce: Zielona Góra
Data: 15 kwietnia 2011

15 kwietnia 2011 ekipa wy­słana przez Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu go­ściła na Uni­wer­sy­tecie Zie­lo­no­gór­skim. Jak zwykle przy­by­liśmy rano by do go­dzin po­po­łu­dnio­wych wraz ze stu­den­tami UZ zgłę­biać moż­li­wości pro­jektu PZNiP jed­no­cze­śnie do­brze się ba­wiąc. Po raz ko­lejny z na­szym sto­iskiem ze­tknęło się wielu stu­dentów którzy nie tylko uzy­skali in­for­macje o pro­duk­tach na­szego pro­jektu ale mieli także moż­li­wość na zdo­bycie na­gród i upo­minków projektowych.

Dzię­ku­jemy wszystkim za udział w na­szym evencie i za­pra­szamy do czę­stego od­wie­dzania na­szej strony. Do zobaczenia!

Powiązane materiały: