Przejdź do treści

Kielce — Powrót po krótkiej przerwie

Miejsce: Kielce
Data: 14 czerwca 2011

Po krót­kiej prze­rwie de­le­gacja PZNiP wzięła na ce­lownik Kielce, a do­kład­niej Po­li­tech­nikę Świę­to­krzyską. 14 czerwca 2011 r. z no­wymi si­łami roz­po­czę­liśmy wy­da­rzenie na te­renie Po­li­tech­niki Świę­to­krzy­skiej. Po­dobnie jak na wcze­śniej­szych wy­jaz­dach nie mu­sie­liśmy za­chęcać stu­dentów do udziału w evencie od­by­wa­jącym się na na­szym sto­isku. Dobra za­bawa, nauka, in­for­macji o pro­jekcie oraz na­grody tworzą mie­szankę wy­bu­chową, której nie oprze się żaden stu­dent. Kiedy za­spo­ko­iliśmy głód wiedzy i in­for­macji wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych, po­dzię­ko­wa­liśmy za go­ścinę i ciepłe przy­jęcie i uda­liśmy się w dalszą podróż.

Za dobrą za­bawę i szczere za­in­te­re­so­wanie dzię­ku­jemy wszystkim uczest­nikom na­szego eventy. Za­pra­szamy do czę­stego od­wie­dzania na­szego wortalu!

Do zo­ba­czenia!

Powiązane materiały: