Przejdź do treści

Bawiliśmy się razem już drugi raz!

Miejsce: Poznań
Data: 30 marca 2010

Tym razem w Po­znaniu na Po­li­tech­nice, we środę 30 marca br. „Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu” go­ścił w Cen­trum Wykładowo-​Konferencyjnym. Dzięki wsparciu Sa­mo­rządu Stu­denc­kiego szybko roz­sta­wi­liśmy sto­iska (w tym kon­solę i mo­nitor) i za­czę­liśmy wspólną, bardzo udaną zabawę.

Od go­dziny 9 do go­dziny 15 wszyscy uczest­nicy eventu mieli okazję wy­słu­chać in­for­macji o pro­jekcie, wziąć udział w grze, a także zdobyć na­grody i upo­minki od PZNiP. Udzie­la­liśmy in­for­macji o pro­jekcie i po­zo­sta­łych pro­duk­tach PZNiP („Pimp My Mind”, „Shot Na­ukowy”, „Aka­de­mickie B+R”).

Przez cały czas trwania eventu sto­isko PZNiP od­wie­dziło, po­dobnie jak w Bia­łym­stoku, około trzystu stu­dentów. Warto za­zna­czyć, że tym razem do­łą­czyła do nas także kadra naukowo-​dydaktyczna w po­staci Pana Pro­dzie­kana z Wy­działu In­for­ma­tyki! Wszystkim ser­decznie dzię­ku­jemy za wzięcie udziału w evencie i za­chę­camy do śle­dzenia na­szych po­czynań w internecie.

Powiązane materiały: