Przejdź do treści

Ambient w Rzeszowie

Miejsce: Rzeszów
Data: 14 grudnia 2011

Po­li­tech­nika Rze­szowska zo­stała na­je­chana przez de­le­gację z www​.na​uka​ipo​step​.pl dnia 14.12.2012 r. W do­brych na­stro­jach po wi­zycie w Kra­kowie przy­stą­pi­liśmy do dzia­łania na Po­li­tech­nice Rze­szow­skiej. Tym razem też było świetnie. Jak zwykle dużo osób i duże za­in­te­re­so­wanie przy sto­isku. Prze­ro­dziło się to w niezły ruch, a tym samym dużą ilość in­for­macji jaką udało nam się prze­kazać stu­dentom i pra­cow­nikom tej fajnej uczelni. Oczy­wi­ście każdy kto wziął udział w na­szej, za­bawie mógł li­czyć na na­grody, ga­dżety i upominki!

Wszystkim bardzo dzię­ku­jemy za wspólną za­bawę i do zo­ba­czenia już wkrótce!

Powiązane materiały: