Przejdź do treści

Ambient w Olsztynie

Miejsce: Olsztyn
Data: 15 grudnia 2011

Prosto z Rze­szowa po­je­cha­liśmy niemal przez całą Polskę, aby od­wie­dzić Uni­wer­sytet War­mińsko Ma­zurski w Olsz­tynie. Po dłu­giej drodze do­tar­liśmy pięt­na­stego grudnia do Olsz­tyna i na UWM. Za­chwy­ceni ge­nialnym po­ło­że­niem uczelni roz­po­czę­liśmy za­ra­żanie stu­dentów UWM ideą nauki i po­stępu. Ba­wiąc się, udzie­lając in­for­macji o pro­jekcie, wy­dając ga­dżety i upo­minki udało nam się za­chęcić duże grono od­biorców do głęb­szego za­zna­ja­miania się z na­szym pro­jektem i jego pro­duk­tami. Za­równo UWM, miasto jak i stu­denci po­zo­sta­wili bardzo miłe wspo­mnienia i dużą chęć po­wrotu do Olsz­tyna i UWM w nie­da­le­kiej przyszłości.

Dzię­ku­jemy wszystkim za wspólną za­bawę i do szyb­kiego zobaczenia!

Powiązane materiały: