Przejdź do treści

Ambient w Krakowie

Miejsce: Kraków
Data: 13 grudnia 2011

Dwu­na­stego grudnia by­liśmy w Gli­wi­cach, a trzy­na­stego można nas było zna­leźć w śnieżnym i białym Kra­kowie. Po­zo­stając w kli­ma­tach po­li­tech­nicz­nych, po­sta­no­wi­liśmy swoją obec­no­ścią wzbo­gacić przed­świą­teczny klimat na Po­li­tech­nice Kra­kow­skiej. Stu­denci PK oka­zali się wy­traw­nymi i efek­tyw­nymi gra­czami, dzięki czemu bardzo efek­tywnie udało nam się na­gra­dzać ga­dże­tami, upo­min­kami i bez­cenną wiedzą o na­szym pro­jekcie. Mimo świetnej za­bawy mu­sie­liśmy opu­ścić Kraków i ge­nialną Po­li­tech­nikę Kra­kowską, żeby zdążyć na ko­lejne odwiedziny.

Bardzo dzię­ku­jemy za wspólną za­bawę i na pewno od­wie­dzimy jeszcze Po­li­tech­nikę w Krakowie.

Do zo­ba­czenia!

Powiązane materiały: