Przejdź do treści

Ambient w Gliwicach

Miejsce: Gliwice
Data: 12 grudnia 2012

Dwu­na­stego grudnia 2011 r. www​.na​uka​ipo​step​.pl za­wi­tała w Gli­wi­cach! Tym razem sza­le­liśmy na kon­soli wraz ze stu­den­tami Po­li­tech­niki Ślą­skiej. Dla tych którzy spo­dzie­wali się na­szej wi­zyty, była to super okazja, żeby od­stre­sować się między za­ję­ciami i przy okazji za­po­znać się z na­szym pro­jektem. Dla całej reszty była to bez wąt­pienia super nie­spo­dzianka, która za­pew­niła nie tylko go­dziny pierw­szo­rzędnej roz­rywki, ale także do­stęp do no­wości z na­szego portalu.

Dzięki za wspólną za­bawę i do zobaczenia!

Powiązane materiały: