Przejdź do treści

Ambient w Gdańsku

Miejsce: Gdańsk
Data: 16 grudnia 2011

Po Olsz­tynie przy­szedł czas na od­wie­dzenie Po­li­tech­niki Gdań­skiej. Oj działo się w Gdańsku. Roz­sta­wi­liśmy się w Klubie Stu­denckim gdzie wy­mę­czeni tru­dami dnia co­dzien­nego stu­denci przy­chodzą aby od­po­cząć i od­re­agować. Nasze sto­isko, z no­wo­czesną kon­solą, ga­dże­tami, na­gro­dami i ofertą roz­wi­ja­jącej i wcią­ga­jącej roz­rywki wpi­sało się ide­alnie. Za­an­ga­żo­wani stu­denci, ko­ledzy i ko­le­żanki ak­tywnie ki­bi­cu­jący pod­czas każdej gry, wielu za­in­te­re­so­wa­nych pro­jektem i naszą stroną…Gdańsk za­pa­mię­tamy wy­łącznie z do­brej strony. Po wy­daniu niemal wszyst­kich na­gród i upo­minków ekipa z www​.na​uka​ipo​step​.pl spa­ko­wała się i ru­szyła w drogę po­wrotną do Poznania.

Nie mniej, mamy na­dzieje, że już nie­długo bę­dziemy mogli znowu od­wie­dzić Gdańsk i bardzo przy­jemną Politechnikę!

Do zo­ba­czenia!

Powiązane materiały: